INFORMAČNÍ PORTÁL

Křižovatka informací, kontaktů a šancí pro vás
 


ÚvodPříspěvky a důchodySlužbyPomůckyVzděláváníPracovní uplatněníBariéryOrganizaceVolný časPraktické informace a formuláře

Informace:Kontakty:verze pro tisk

Stavební úpravy bytu


Kdy je potřeba řešit úpravu se stavebním úřadem

Pokud řešíte úpravu nebo rekonstrukci vlastního bydlení, vždy doporučuji předem váš záměr konzultovat s příslušným stavebním úřadem. Vyjasníte si, co bude potřeba zařídit a zda bude nutné pro vaši stavbu stavební povolení či ohlášení. Pro obytné stavby lze obecně říci, kdy stavební povolení ani ohlášení stavby nebude zapotřebí, pokud: - stavební úpravy nezasáhnou do nosných konstrukcí stavby ani se nezmění vzhled stavby, případně nebude změněn způsob užívání stavby - se jedná pouze o změnu vedení technického zařízení uvnitř budovy, stavební úpravy kotelny, při které se nemění její parametry ani topné médium či způsob odvodu spalin, při stavebních úpravách energetického vedení, vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa - se jedná pouze o udržovací práce (opravy fasády, vnitřních omítek, obkladů, podlahových krytin, střešních krytin, opravy vnitřních instalací, nové nátěry, výměna dveří a oken, výměna zařizovacích předmětů apod.)

zpět .

Potřebná povolení, stanoviska, vyjádření

Potřebné úpravy závisejí nejen na konkrétních potřebách, ale také na aktuální dispozici domu a bytu. Většinou se rekonstrukce neprovádí tak často, abychom měli dostatek zkušeností, a proto je vhodnější celý postup konzultovat se stavebním projektantem a nejlépe i s odborníkem na odstraňování bariér, případně s architektem. Společně můžete zapracovat do projektové dokumentace všechny potřebné změny.

V prvé řadě je nutné zajistit souhlas vlastníka objektu. U družstevních bytů se o souhlas žádá družstvo, u obecních (státních) bytů se žádá odbor majetku příslušného úřadu. V některých případech může dát souhlas správce bytových objektů. Družstva většinou svého člena zplnomocňují, výjimečně podají žádost za něj. U družstevních bytů se musí změny ohlásit i výboru samosprávy, a pokud uvažujete o zabrání např. části chodby, je nutno získat souhlas ostatních uživatelů.

Pokud tedy například instalujeme schodišťovou plošinu na vnitřní schodiště bytového domu, nejsme sice vázáni povinností vždy řešit instalaci tohoto zařízení se stavebním úřadem, nicméně jsme povinni mít souhlas ostatních vlastníků jednotlivých bytových jednotek domu. Dle § 1206 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k souhlasu s provedením staveních úprav stačí souhlas většiny hlasů vlastníků jednotek, kteří jsou přítomni na shromáždění, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.
Také pokud chceme vytvořit úpravu vjezdu na svůj pozemek, případně upravujeme-li vstup do bytového domu, ocitáme se většinou na pozemku, který patří obci. Opět musíme prvně oslovit vlastníka pozemku, tedy majetkový odbor příslušné obce a zažádat o změnu. Tu pak provádíme na vlastní náklady, i když se jedná o úpravu obecního pozemku. V případě zásahu do komunikace jsme většinou vyzváni změnu projednat také se správcem komunikace, případně se správci všech inženýrských sítí, které pod danou komunikací v místě úpravy probíhají.

Pokud chcete ušetřit čas a starosti s vyřizováním výše uvedených dokumentů, stanovisek a vyjádření, můžete tuto činnost zadat specializované firmě. To vše jsou však náklady navíc.

zpět

Výběr vhodného dodavatele

Vzhledem k široké nabídce různých pomůcek k překonávání bariér a speciálních mechanismů není možné uvést univerzální řešení bytových úprav. Výběr je tedy zcela na vás. Vlastní stavební úpravy lze realizovat svépomocí, najímáním jednotlivých řemeslníků nebo zadáním stavební firmě.
Větší úpravy je nejjednodušší zadat stavební firmě. Na začátku je dobré nechat si vypracovat nabídky několika firem a vzájemné je srovnat. Cenové rozdíly mohou být překvapivě velké. V nabídkách by mělo být uvedeno, jaké materiály a za jaké ceny budou použity a kolik bude práce stát.
Bohužel nevíme o žádné stavební firmě, která by se specializovala přímo jen na bezbariérové úpravy. Prakticky tyto úpravy je schopna provést téměř jakákoli stavební firma, ale vy musíte mít již jasnou a konkrétní představu jak by úpravy měly vypadat.

V případě, že budete chtít provést stavební úpravy svépomocí a zároveň budete chtít žádat o příspěvek na úpravu bytu od úřadu práce, je nezbytné se o tomto postupu prvně s úřadem práce domluvit. Je potřeba vyřešit, jak bude daný úřad práce chtít prokazovat výdaje spojené s danou úpravou.

zpět

Smlouva o dílo

Vybraná firma by měla na požádání předložit návrh smlouvy o dílo. Smlouva by měla být vytvořena dle Občanského zákoníku. Je nutné zkontrolovat, zda obsahuje následující informace: údaje o objednavateli (jméno, adresa apod.) a údaje o zhotoviteli - dodavateli (název firmy, zodpovědná a kontaktní osoba, IČ, DIČ, adresa firmy, bankovní spojení apod.). Nejdůležitější jsou následující 3 údaje: popis toho, co je předmětem smlouvy, dále termíny zahájení, dokončení apod. a konečně cena (DPH zvlášť).
Ve smlouvě by mělo být také stanoveno penále za prodlení (běžná sazba bývá 0,1 % za každý započatý den, může být i vyšší). Nemělo by být zapomenuto ani na smluvní pokuty (za prodlení, za vady a nedodělky aj.).
Ve smlouvě bývá většinou uvedena rovněž záloha, která by měla být vyšší, než je cena materiálu, zbylá část se zaplatí až po dokončení práce. Je vhodné např. 5 % z celkové ceny zadržet a vyplatit až po odstranění vad a nedodělků. Pamatujte i na takové "maličkosti", jako jsou zajištění a úhrada odběru elektrické energie, vody, odvoz suti apod. V závěru smlouvy doporučujeme uvést okolnosti, za kterých lze od smlouvy odstoupit.

Existují firmy, které přilákají zákazníka nízkou cenou. V průběhu stavby budou chtít zaplatit další práce, které sice provedly, ale do smlouvy neuvedly. Doporučujeme proto smluvní dodatek, že rozpočet se stává součástí smlouvy. Položky, které v rozpočtu nejsou uvedeny, pak mohou být po vzájemném odsouhlasení přičteny k původní ceně.

zpět

Kontrola provedení práce

Důležité je nepřebírat práce, které nejsou dokončeny nebo které mají vady. Závady se vypíšou do protokolu a dodavatel upřesní termín jejich odstranění. Teprve poté by měla začít nabíhat záruční doba. Pokud se vyskytnou neopravitelné vady, které však neovlivní provoz, je možno se dohodnout na snížení ceny.
Speciální práce, např. elektroinstalaci, musí provádět odborná firma, která je také odpovědná za jejich revizi.

zpět

Financování stavebních úprav

Je zřejmé, že bezbariérová úprava vlastního bydlení s sebou nese i značné náklady. Vyplatí se tedy využít všechny dostupné možnosti, které by mohly snížit finanční zátěž. Nejdříve je dobré se zajímat o nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku, který poskytuje krajská pobočka Úřadu práce (popř. pobočka pro hl. město Prahu). Tento příspěvek je poskytován osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí. Lze do něj zahrnout nájezdové ližiny či přenosnou rampu, dále stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC (jde o práce a nezbytně související materiál na úpravu, nikoli o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.) a na stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě.
Na dotaz co přesně lze zahrnout do výše popsaného příspěvku, nám podalo Ministerstvo práce a sociálních věcí následující vysvětlení. Pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku budou brány v potaz výdaje na zdivo, spojovací materiál, omítku, rozvody vody, kanalizace a na elektroinstalační materiál pro uzpůsobení místností koupelny a WC spolu s náklady na nezbytné bourací práce. Podrobnosti k tomuto příspěvku jsou řešeny ZDE.

Finančně přispět mohou také nadace, které se věnují osobám s postižením (seznam nadací naleznete ZDE).
Přestavbu může také částečně sponzorovat firma i soukromá osoba.

Potřebnou finanční částku je nutno mít zabezpečenou ještě před započetím rekonstrukce. Nevyplatí se spoléhat, že zbývající peníze někde seženete nebo vám stavební firma "sleví". Pokud plánovaná cena převyšuje dostupný rozpočet, zvažte, zda jsou opravdu všechny úpravy nezbytné. Mnohdy existuje více variant, které vám mohou vyhotovovat a jsou cenově přijatelné. I z tohoto důvodu se vyplatí porovnat nabídku více firem a prodejců pomůcek, abyste měli představu, co současný trh nabízí.

zpět