INFORMAČNÍ PORTÁL

Křižovatka informací, kontaktů a šancí pro vás
 


ÚvodPříspěvky a důchodySlužbyPomůckyVzděláváníPracovní uplatněníBariéryOrganizaceVolný časPraktické informace a formuláře

Informace:Kontakty:verze pro tisk

Bezbariérové bydlení


Vlastní upravený byt či dům

Nejlepší a zároveň nejekonomičtější variantou bezbariérového objektu je novostavba, která je od počátku své realizace budována jako bezbariérová. Jakékoliv pozdější úpravy stávajícího domu jsou většinou mnohonásobně nákladnější, než kdyby se daný objekt již jako bezbariérový budoval. Náklady, které jsou do novostavby vkládány pro to, aby byl objekt bezbariérový, se pohybují zpravidla mezi 2 - 10 % z její celkové ceny.

V případě, že se pouštíte do stavebních úprav již stávajícího objektu, vždy se snažte, pokud to jen trochu situace umožňuje, úpravy řešit stavebně. Tedy variantu aplikace některého zařízení, jako například schodišťové plošiny, ponechte jako poslední možnou. Stavební úpravy jsou především prakticky provedeny s přibližně stejnou životností a nároky na údržbu jako zbývající část objektu. Zároveň se většinou jedná o univerzálnější řešení, které vyhovuje daleko větší skupině lidí - např. stavebně vytvořená rampa před objektem je přístupná nejen osobě na vozíku, ale také osobě s kočárkem, na rozdíl od schodišťové plošiny šikmé, která bude vždy sloužit pouze osobě na vozíku.

zpět

Byt zvláštního určení

Pokud k bydlení vyžadujete bezbariérový byt, nabízí se kromě úpravy vlastního bytu možnost požádat o obecní bezbariérový byt. Bohužel počet žadatelů převyšuje počet bytů, které mají obce k dispozici. Vždy je tedy dobré se obrátit přímo na bytový odbor obce (příp. odbor dispozice s majetkem) a zjistit aktuální situaci. Měli byste být seznámeni nejen s celkovou nabídkou bytů, ale také s reálnou dobou jeho získání. Není výjimkou, že se po podání žádosti na přidělení bezbariérového bytu čeká i několik let.

Většinou se žádá o bezbariérový byt v místě trvalého bydliště. Není však vyloučena ani možnost podat si žádost v jiném městě, v tomto případě však mohou dostat přednost žadatelé s bydlištěm v dané obci. Takzvaný bezbariérový byt bývá označován jako byt zvláštního určení.

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., definuje byt zvláštního určení v §2300 # byt určený pro ubytování osob se zdravotním postižením nebo byt v domě se zařízením určeným pro tyto osoby nebo byt v domě s pečovatelskou službou, jedná se o# byt zvláštního určení. Byt zvláštního určení se nachází v domech, kde většina bytů bezbariérová není, upravený je pouze jeden nebo několik málo bytů. Druhou variantou jsou byty v tzv. domech zvláštního určení, které jsou bezbariérové kompletně. Jedná se domy s pečovatelskou službou a domy s komplexním zařízením pro zdravotně postižené občany.
Přesné technické požadavky na byt zvláštního určení pak upravuje vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Dle vyjádření ministerstva pro místní rozvoj získávají jednotlivé byty status bytu zvláštního určení, jestliže byly zřízeny pro tento účel ze státních prostředků nebo stát na jejich zřízení přispěl. Dalším dokladem může být také projektová dokumentace, tedy pokud se jedná o byty, u kterých již bylo předem rozhodnuto developerem, ž e se bude jednat o byty zvláštního určení. Dle vyjádření ministerstva práce a sociálních věcí lze také získat status bytu zvláštního určení na základě potvrzení příslušného stavebního úřadu, že byt splňuje parametry dané bezbariérovou vyhláškou.

zpět

Upravitelný byt

Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., definuje upravitelný byt v § 2, bodu d) následovně: Upravitelným bytem je byt, který bez dalších stavebních úprav může sloužit osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, tj. zejména osobám postiženým pohybově, zrakově, sluchově, mentálně, osobám pokročilého věku apod., a splňuje podmínky uvedené v příloze k tomuto nařízení.

Příloha.
Upravitelný byt
Zásady pro technické řešení upravitelného bytu
Pod pojmem upravitelný byt se rozumí byt, který splňuje základní stavebně technické požadavky bezbariérovosti, tj. byt, který bez dalších stavebních úprav může sloužit osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavební požadavky upravitelného bytu:
1. Dispoziční řešení bytu musí odpovídat manévrovacím možnostem vozíku pro invalidy (dále jen "vozík"), jeho bezkoliznímu průjezdu všemi místnostmi a prostory bytu, včetně vymezení prostoru pro jeho skladování. Obytné i pobytové místnosti, předsíně, chodby bytu musí při předpokládaném rozmístění nábytku umožňovat otáčení vozíku o 360 (kruhová plocha o průměru 1500 mm). U bytů pro více než jednoho uživatele se musí prokazovat v obytných místnostech základního charakteru (obývací pokoj, jedna ložnice) dostatek prostoru pro pohyb a manévrování dvou vozíků současně.
2. Vstupní dveře do bytu, dveřní otvory a průchody v bytě musí být nejméně 900 mm široké. Výjimečně vstupní dveře do bytu šířky nejméně 800 mm. Všechny dveře vyjma vstupních musí mít demontovatelné prahy. Před dveřmi i za nimi musí být dostatečný prostor pro manipulaci s vozíkem.
3. Schodiště a šikmé rampy umístěné před dveřmi musí mít vodorovný úsek nejméně 1500 mm, případně 2000 mm v závislosti na směru otevírání dveří.
4. Podlahy musí mít protiskluzovou úpravu povrchu se součinitelem smykového tření nejméně 0,6.
5. Lodžie nebo balkony musí mít hloubku nejméně 1500 mm (optimálně 1800 mm), musí být přístupny v úrovni podlahy obytné místnosti s výškovým rozdílem nejvýše 20 mm. Alespoň část zábradlí musí být upravena tak, aby byl zajištěn průhled osoby na vozíku na terén v bezprostředním okolí budovy.
6. Stěny koupelny musí po konstrukční stránce umožnit kotvení pomocných madel v různých polohách. Sprchový kout musí být vybaven sklopným sedátkem ve výši 500 mm nad podlahou, umožňujícím boční nebo čelní přístup. Ruční sprcha s pákovým ovládáním. Opěrné madlo a mýdelník musí být umístěny v dosahu ze sedátka, na stěně kolmé ke stěně, na které je osazeno. Klozetová mísa musí být osazena tak, aby vedle ní byl prostor šířky nejméně 800 mm, mezi jejím čelem a zadní stěnou bylo nejméně 700 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven.
7. Umístění všech prvků ovládaných rukou (vypínače zásuvky, jističe, dveřní kliky, držadla splachovače) musí být v rozsahu výšky 600 mm až 1200 mm. Okny musí mít pákové uzávěry nejvýše 1100 mm nad podlahou.
8. Přístupnost všech prostor domovní vybavenosti, tj. určených sklepních boxů, místností pro kola a kočárky, dílen, prádelen a sušáren, případně úkrytu CO, včetně bytu samotného, musí být řešena z hlediska osob používajících vozík. V případě, že jsou navrhovány garáže v rámci bytové výstavby, je nutné k upravitelnému bytu přiřadit stání v šířce 3500 mm, bezbariérově přístupné.


Přesné technické požadavky na upravitelný byt stanovuje také vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Požadavky na upravitelný byt jsou prakticky téměř totožné s požadavky na byt zvláštního určení. Jediným rozdílem je absence požadavků na madla v sociálním zázemí. Nicméně je nutné předpokládat, že budou uživatelem bytu v budoucnu dodatečně instalována.

zpět