Obsah  Společné prostory domovního vybavení bytového domu

Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, 628 00, Brno, tel.: +420 537 021 493, info@ligavozic.czObecné informace

Dle vyhlášky řešíme společné prostory bytového domu vždy, obsahuje-li více jak 3 byty, nebo byt zvláštního určení či byt upravitelný.

Bytový dům s výtahem musí umožňovat užívání všech společných prostor osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
Stavba bytového domu bez výtahu musí umožňovat užívání společných prostor nejméně v jednom podlaží, které slouží převážně pro bydlení.

Přístup do všech prostorů určených pro užívání veřejností musí být zajištěn vodorovnými komunikacemi, schodišti a souběžně vedenými bezbariérovými rampami nebo výtahy. U změn dokončených staveb na přístupu pouze do vstupního podlaží lze v odůvodněných případech použít zdvihací plošinu.

Velice často se setkáváme s nedodržením požadavku na zpřístupnění alespoň jednoho podlaží sloužícího převážně pro bydlení u objektů bez výtahu. Jedná se většinou o tzv. polyfunkční domy, kde je plocha přízemí vyhrazena pouze pro prodejny a provozovny různých služeb. Podlaží pro bydlení jsou tedy přístupné pouze po schodech a nesplňují tak výše citovanou podmínku.

Výškový rozdíl pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm.

Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu.

Nášlapná vrstva musí mít:
    a) součinitel smykového tření nejméně 0,5 nebo
    b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo
    c) úhel kluzu nejméně 10°, popřípadě ve skonu pak:
    d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg a , nebo
    e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1+tg a ), nebo
    f) úhel kluzu nejméně 10° x (1+tg a ).
        a je úhel sklonu ve směru chůze.

Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm.

Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší než 180°, je kruh o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je obdélník o rozměrech 1200 mm x 1500 mm.

Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné překážky. Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní zahrádky a jiné konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště.


Zdvihací plošina

Volná plocha před nástupními místy na zdvihací plošiny musí být nejméně 1500 mm x 1500 mm . V odůvodněných případech mohou být tyto rozměry zmenšeny až na šířku nejméně 1200 mm a hloubku nejméně 1500 mm u nájezdu s otočením a na šířku nejméně 800 a hloubku nejméně 1200 mm u přímého nájezdu.

Schodišťová plošina šikmá
Manipulační prostor
Schodišťová plošina svislá
Manipulační prostor

Nosnost svislé zdvihací plošiny se stanoví z měrného zatížení nejméně 250 kg/m2 čisté nosné plochy. Nosnost plošiny pro vozík musí být nejméně 250 kg.

Nosnost šikmé zdvihací plošiny se stanoví z měrného zatížení nejméně 250 kg/m2 čisté nosné plochy. Nosnost plošiny pro vozík musí být nejméně 150 kg.

Požadavky na osvětlení, ovládací zařízení, nouzovou a varovnou signalizaci svislé a šikmé zdvihací plošiny stanoví příslušné normové hodnoty.


Schodišťové plošiny můžeme mít ve dvou různých provedeních, a to jako schodišťovou plošinu šikmou anebo schodišťovou plošinu svislou. Bližší informace naleznete v kapitole věnující se pomůckám pro osoby s omezenou schopností pohybu.
Z hlediska správného návrhu daných plošin je důležité si uvědomit především jejich využitelnost a vhodnost do daného prostoru.

Značnou nevýhodou schodišťové plošiny šikmé je možnost převážet pouze osobu sedící na mechanickém či elektrickém vozíku. Tato plošina také vyžaduje velký prostor při samotném nastupování. Uvažovaný manipulační prostor musí být ještě před samotnou plošinou v místě nástupu. To znamená, mít k dispozici před schodištěm plochu pro plošinu, která má délku cca 1250 mm plus daný manipulační prostor potřebný pro najetí na tuto plošinu.

Schodišťová plošina svislá je již mnohem univerzálnější zařízení. S jeho pomocí lze převážet také osoby stojící, tedy například osoby o berlích, případně maminku s kočárkem.

Podrobné parametry schodišťových plošin řeší norma ČSN EN 81 – 41 (Bezpečnostní předpisy pro konstrukce a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu) a norma ČSN EN 81 – 40 (Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí)Rampa

Stejné požadavky jsou dány, jak pro rampy v exteriéru, tak pro rampy v interiéru

Bezbariérové rampy musí mít po obou stranách opatření proti sjetí vozíku, respektive vodicí prvek pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.

Zábradlí rampy doplněné o spodní tyč


Vodící tyč nebo sokl rampy je prvek, který je navrhován ze dvou různých důvodů.
V prvé řadě se jedná o zábranu, která zamezuje sjetí osobě na vozíku z povrchu rampy. Především v zimních měsících nebo za deště hrozí smýknutí a vyjetí předních koleček vozíku z rampy směrem do strany. V případě, že je rampa vedena při stěně, není nutné zřizovat vodící tyč i na této stěně.
Druhým důvodem je využitelnost vodící tyče, případně soklu rampy jako vodícího prvku pro osobu nevidomou.

Bezbariérové rampy musí být široké nejméně 1500 mm a jejich podélný sklon smí být nejvýše v poměru 1:16 (6,25 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:100 (1,0 %).

Požadavek na šířku rampy 1500 mm vychází z předpokladu umožnění míjení se dvou osob proti sobě.

Bezbariérová rampa delší než 9000 mm musí být přerušena podestou v délce nejméně 1500 mm. Podesty musí mít i kruhová nebo jinak zakřivená bezbariérová rampa.

Přerušení rampy mezipodestou

Podesty bezbariérových ramp smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %).

Podesty ramp se navrhují především z důvodu umožnění osobě na vozíku si po určitém úseku odpočinout, případně změnit směr jízdy. Otáčení se na nakloněné ploše je pro osobu sedící na mechanickém či elektrickém vozíku velice nebezpečné.

Není-li bezbariérová rampa u změn dokončených staveb delší než 3000 mm, smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %); to neplatí pro domy s byty zvláštního určení pro osoby s těžkým pohybovým postižením.Jen u změn dokončených staveb můžeme navrhovat rampu ve větším sklonu a to až v poměru 1:8. Daný sklon je skutečně již hraniční a dokonce i s tímto sklonem mohou mít některé osoby na mechanickém vozíku problém jej samostatně zvládnout. Proto je s tímto prudším sklonem dán také další požadavek a to na maximální délku této rampy 3000 mm. Opět je nutné po této délce vytvořit dostatečnou plochu pro odpočinek osoby na vozíku a možnost jejího otočení. Nástup a výstup z rampy musí být proveden vždy na rovinnou plochu. V případě zborcené plochy riskujeme, že osoba na vozíku či kočárek nebude všemi koly v kontaktu s povrchem a může tak dojít k převrácení či zaklesnutí na místě.

Přechod mezi bezbariérovou rampou a navazující komunikací musí být bez výškových rozdílů.

Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, doporučuje se druhé madlo ve výši 750 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm začátek a konec šikmé rampy s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření.Stejně jako u schodiště je nutné umožnit osobě s omezením pohybu použít madlo ještě před tím, než vstoupí do prostoru rampy a stejně tak mít možnost se jej držet až do okamžiku, kdy již stojí na rovinné ploše. Samotný požadavek na madlo a jeho přesah tedy vychází z požadavku pro osoby, které mají problém s udržením stability a na šikmé ploše vyžadují stabilizační prvek v podobě madla.

Doporučené madlo ve výšce 750 mm nad podlahou reaguje na požadavky osob s nižší vlastní výškou.

Tvar a velikost madla musí umožnit jeho pevné a pohodlné sevření.

Bezbariérové rampy vybíhající do prostoru musí mít buď pevnou zábranu či sokl výšky nejméně 300 mm nebo ve výši 100 až 250 mm pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm nad pochozí plochou pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení. Pevná zábrana nebo zarážka musí být umístěna tak, aby bylo zabráněno možnosti vstupu zrakově postižených osob do průmětu prostoru s nižší výškou než 2200 mm v exteriéru a 2100 mm v interiéru.

Zamezení vstupu osoby nevidomé nebo slabozraké do nebezpečného
prostoru pod rampou vybíhající do prostoru


Schodiště

Bezbariérově se řeší hlavní a přiměřeně úniková a ostatní schodiště.

Ve všech ramenech téhož schodiště musí být stejný počet stupňů. Počet stupňů za sebou může být nejméně 3 a nejvíce 16.

Sklon schodišťového ramene nesmí být větší než 28° a výška schodišťového nebo vyrovnávacího stupně větší než 160 mm; to neplatí pro stavby bytových domů s výtahem.

Pouze bytové domy s výtahem mají povolenou vyjímku z požadavku maximální výšky schodišťového stupně.

Stupnice a podstupnice musí být k sobě kolmé. U změn dokončených staveb v případě šikmé podstupnice může být přesah stupnice nejvýše 25 mm.Požadavek na kolmou návaznost jednotlivých schodišťových stupňů vychází z nutnosti zabránit osobám s částečným omezením pohybu v zakopávání o případné předsazení nášlapu schodišťového stupně.

Schodišťová ramena a vyrovnávací stupně musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm první a poslední stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření.

Madlo přesahující poslední schodišťový stupeň
Tvar madla umožňující jeho pohodlné uchopení


Předsazení madla alespoň o 150 mm v půdorysném průmětu před a za hranou prvního a posledního schodišťového stupně je požadavek reagující na osoby s částečným omezením pohybu. Osoba, která má problém s udržením stability, musí mít možnost se přidržet madla již ve chvíli, kdy vstupuje do prostoru schodiště a zároveň až do chvíle po překonání schodiště, kdy se cítí stabilně, tedy na rovinném terénu za schodištěm.

Tvar madla volíme tak, aby umožnil jeho plné sevření, tedy upřednostňujeme zaoblené tvary v profilu tzv. "akorát do ruky".

Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene nebo vyrovnávacích schodů musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí. Ve stavbách pro železnici, metro a odbavovací terminály veřejné dopravy musí být u schodů o šířce 3000 mm a více tato stupnice označena pruhem žluté barvy šířky 100 mm na délku schodu, ve vzdálenosti nejvýše 50 mm od hrany schodu. Kontrastní označení podstupnice je nepřípustné.

Kontrastně rozeznatelná stupnice
Pruh žluté barvy je povinný pouze u vybraných staveb

Kontrastní barevnost řešíme v celé ploše nášlapu první i poslední stupnice každého schodišťového ramene. Označení pouze hrany schodu je tedy nepřípustné. Kontrast musí být vytvořen jak k ploše předcházející schodiště, tak k ploše ostatních schodišťových stupňů. Kontrastní značení provádíme pouze na nášlapu první a poslední stupnice. Stejné barevné řešení také podstupnice tohoto stupně je nepřípustné. Osoba slabozraká pak může podstupnici i stupnici v jedné barvě vnímat jako celistvou plochu a uvažovat, že jde o kontrastní značení pouze vodorovné části stupnice.

Požadavek na označení prvního a posledního schodišťového stupně žlutým pruhem je dán pouze u vybraných dopravních staveb.

Schodiště vybíhající do prostoru musí mít buď pevnou zábranu či sokl výšky nejméně 300 mm nebo ve výši 100 až 250 mm pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm nad pochozí plochou pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení. Pevná zábrana nebo zarážka musí být umístěna tak, aby bylo zabráněno možnosti vstupu zrakově postižených osob do průmětu prostoru s nižší výškou než 2200 mm v exteriéru a 2100 mm v interiéru.

Zamezení vstupu osoby nevidomé nebo slabozraké do nebezpečného
prostoru pod schody vybíhající do prostoru


Do průchozího prostoru nesmí zasahovat žádná překážka, tedy ani vybíhající schodiště. Od místa snížené výšky pro možný průchod pod 2200 mm je nutné tento prostor zabezpečit tak, aby nebylo možné do něj vkročit.


Výtahy, pohyblivé schody

Stavby se přednostně vybavují výtahy. Šikmé nebo svislé zdvihací plošiny se použijí jen v odůvodněných případech u změn dokončených staveb. Šikmou zdvihací plošinou se rozumí především schodišťový výtah.

Volná plocha před nástupními místy do výtahů musí být nejméně 1500 mm x 1500 mm.

Šachetní a klecové dveře výtahu musí být provedeny jako samočinné vodorovně posuvné dveře. Klec výtahu musí mít šířku nejméně 1100 mm a hloubku nejméně 1400 mm. Šířka vstupu musí být nejméně 900 mm.

Ve stavbě pro internát pro osoby s těžkým pohybovým postižením a ve stavbě pro domov pro osoby s těžkým pohybovým postižením musí mít alespoň jedna klec výtahu rozměry nejméně 2000 mm x 1400 mm.

Ve stavbě pro nemocnici musí mít alespoň jedna klec výtahu šířku nejméně 1400 mm a hloubku nejméně 2300 mm. Šířka těchto vstupů musí být nejméně 1100 mm.

V odůvodněných případech u změn dokončených staveb může být klec výtahu zmenšena až na šířku nejméně 1000 mm a hloubku nejméně 1250 mm. Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm.

Minimální rozměry výtahové kabiny při
rekonstrukci stávajícího objektu.

Požadavky na provedení a umístění ovladačů výtahu a požadavky na zařízení v kleci výtahu stanoví příslušné normové hodnoty. Sklopné sedátko v kleci výtahu musí být v dosahu ovladačů.

Osazení sklopného sedátka v dosahu ovladačů výtahu


Přesné požadavky na provedení a vybavení výtahové klece jsou řešeny v normě ČSN EN 81-70 (Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace)

Dle této normy musí být v kleci výtahu také další zařízení:
Nejméně na jedné stěně klece musí být umístěno madlo (madlo může být přerušeno, pokud ovladačová kombinace je umístěna na téže stěně, aby se neztížilo ovládání ovládačů).

V případě, že velikost kabiny neumožňuje uživateli na vozíku se otočit, musí se instalovat nějaké zařízení (např. zrcadlo) tak, aby umožnilo uživateli sledovat překážky, když se otáčí zpět ven z klece.

Ovladače v kleci výtahu a na nástupních místech do výtahu musí vyčnívat nad povrch okolní plochy nejméně o 1 mm. Reliéfní značky nesmí být ryté a vpravo od ovladače musí být příslušný Braillův znak s parametry standardní sazby. Pouze na klávesnicové ovladačové kombinaci se Braillův znak nemusí provádět. Další požadavky na provedení ovladačů výtahů a na jejich označení reliéfními značkami stanoví příslušné normové hodnoty.Dle příslušné normy ČSN EN 81-70 je dán požadavek na umístění ovládacího panelu. Osa ovladačů pro ovládání dveří musí být v minimální výšce 900 mm nad podlahou. Ovladače pro volbu stanic při vodorovném uspořádání musí být seřazeny odspoda nahoru a při více řadách odleva doprava a pak odspoda nahoru.

Naopak nejvýše umístěný ovladač musí zohlednit dosahovou vzdálenost osoby sedící na vozíku, případně osoby menšího vzrůstu. Maximální vzdálenost středu nejvyššího ovladače od úrovně podlahy je 1100 mm pro ovladač ve stanici a 1200 mm pro ovladač v kleci výtahu.

Dále musíme zohlednit výrazně ztíženou možnost dosahu osoby sedící na vozíku do rohu výtahové klece. Proto je zde normou dán požadavek, že ovládací panel musí být umístěn od nejbližší stěny minimálně 500 mm v případě ovladače ve stanici a minimálně 400 mm v případě ovladače v kleci výtahu.

Požadavky na optickou, akustickou a hlasovou signalizaci v kleci výtahu i ve stanicích stanoví příslušné normové hodnoty.

Tam, kde před vstupem do klece výtahu řídící systém signalizuje směr budoucí jízdy výtahu, musí být zajištěna informace také pro osoby se zrakovým postižením, zejména využitím hlasové fráze.

Dle příslušné normy ČSN EN 81-70 jsou dány požadavky na směrové šipky před vstupem do výtahu. Ty musí být osazeny ve výšce 1,8 až 2,5 m nad podlahou. Rozsvícení šipek doprovází zvukový signál či hlasová fráze. Zvukový signál musí být rozdílný pro směr nahoru a dolů (například jedno zaznění pro směr nahoru a dvě zaznění pro směr dolů).

Signalizace polohy v kabině výtahu je umístěna na ovládacím panelu nebo nad ním. Osa této signalizace musí být ve výšce 1,6 – 1,8 m nad podlahou klece. Při zastavení klece musí být oznámena poloha podlaží.


Obousměrné dorozumívací zařízení v kleci výtahu musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. Toto zařízení musí být označeno symbolem.
Chod pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků s určením jejich polohy a směru jízdy musí být signalizován hlasovým zařízením, které mohou pomocí dálkového ovládání spouštět osoby se zrakovým postižením.

Hřeben na vstupu i výstupu z pásu pohyblivých zařízení musí být proveden v kontrastní žluté barvě.

Akustická signalizace pohyblivých schodů,
kontrastní žlutá barva hřebene


  zpět

© 2013 Liga vozíčkářů