INFORMAČNÍ PORTÁL

Křižovatka informací, kontaktů a šancí pro vás
 


ÚvodPříspěvky a důchodySlužbyPomůckyVzděláváníPracovní uplatněníBariéryOrganizaceVolný časPraktické informace a formuláře

Informace:Kontakty:verze pro tisk

Financování pomůcek


Zdravotní pojišťovna


Každá zdravotní pojišťovna má svůj číselník, ve kterém jsou vyjmenovány pod jednotlivými kódy pomůcky, které pojišťovna hradí plně nebo zčásti.
Pokud potřebujete kompenzační pomůcku, navštivte svého lékaře a ten vám pomůcku předepíše na tzv. poukaz, který je pak schvalován na zdravotní pojišťovně. Ohledně úhrady je to různé, některé pomůcky hradí pojišťovna v plné výši, některé jen částečně.
Doporučovala bych vám ještě před návštěvou lékaře zajít do prodejny zdravotnických potřeb, tam se podívat na typy pomůcek, které jsou v nabídce a zjistit, které jsou zcela hrazeny, a které vám budou nejlépe vyhovovat. Dostanete zde i kód vybrané pomůcky, s tím zajdete k lékaři a i pro něj to bude jednodušší, když přijdete s konkrétním kódem.
Některé typy pomůcek může předepsat pouze odborný lékař - neurolog, ortoped či rehabilitační lékař.
Kontakty na vaši zdravotní pojišťovnu a jejich pobočky najdete na www.statnisprava.cz/ebe/redakce.nsf/i/zdravi

zpět

Příspěvek na zvláštní pomůcku - zákon č. 329/2011 Sb.


Příspěvek na zvláštní pomůcku, poskytovaný na základě zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v sobě slučuje několik dříve poskytovaných klíčových příspěvků pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky, na úpravu bytu) a je určen k pořízení potřebného vybavení pro těžce postižené osoby. Nárok na tento příspěvek má osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým postižením nebo těžkým zrakovým postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (zdravotní stav trvá nebo bude trvat déle než 1 rok), a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. Seznam diagnóz pro přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku, který je uveden v příloze č. 1 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, je k dispozici ZDE (seznam obsahuje i kontraindikace, tzn. indikace, které brání přiznání příspěvku).

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku

I. Zvláštní pomůcky určené osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí

1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 přílohy k zákonu:
a) dodatečná úprava motorového vozidla; jedná se o úpravy vyžadující montáž, např. ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku,
b) stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu (nikoli o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.).

2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. c), d), g), j) a k) přílohy k zákonu:
speciální komponenty osobního počítače, např. uzpůsobená klávesnice, myš, speciální programové vybavení.

3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a), b), d) až i) přílohy k zákonu:
a) nájezdové ližiny,
b) přenosná rampa,
c) schodolez,
d) schodišťová plošina, včetně instalace,
e) stropní zvedací systém, včetně instalace.

Příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny lze však poskytnout pouze v případě, že odstranění bariéry nelze dosáhnout prostřednictvím schodolezu.

4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a) až g), i) a j) přílohy k zákonu:
stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě.

5. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a), d) a i) přílohy k zákonu: schodišťová sedačka, včetně instalace.

II. Zvláštní pomůcky určené těžce zrakově postiženým osobám

1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 přílohy k zákonu:
a) kalkulátor s hlasovým výstupem,
b) digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem,
c) digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem,
d) speciální programové vybavení pro zrakově postižené.

2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. a) a b) přílohy k zákonu:
a) vodicí pes,
b) slepecký psací stroj,
c) DYMO kleště,
d) elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,
e) elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,
f) indikátor barev pro nevidomé,
g) měřicí přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem,
h) braillský displej pro nevidomé,
i) tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé,
j) hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé.

3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. a) až c) přílohy k zákonu:
diktafon.

4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. b) až d) přílohy k zákonu:
a) kamerová zvětšovací lupa,
b) digitální zvětšovací lupa.

III. Zvláštní pomůcky určené těžce sluchově postiženým osobám

1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 přílohy k zákonu:
a) signalizace bytového zvonku, signalizace domovního zvonku, včetně instalace,
b) signalizace pláče dítěte, včetně instalace,
c) speciální programové vybavení (aplikace do telefonu, programy do osobního počítače) pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakové řeči.

2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. b) přílohy k zákonu:
individuální indukční smyčka.

3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. c) přílohy k zákonu:
a) elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,
b) elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé.

4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. b) a c) přílohy k zákonu:
a) zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení,
b) signalizace telefonního zvonění,
c) telefonní zesilovač.

IV. Zvláštní pomůcky určené osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 4 přílohy k zákonu

a) motorové vozidlo,
b) speciální zádržní systémy (nikoli běžné dětské autosedačky).

Příspěvek je poskytován osobám starším 1 roku (s výjimkou příspěvku na úpravu bytu - poskytován osobám starším 3 let, a příspěvku na pořízení vodícího psa - poskytován osobám starším 15 let), které tuto pomůcku využijí k sebeobsluze nebo ji potřebují k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím, a které mohou pomůcku využívat ve svém sociálním prostředí; přitom se přihlíží i k dalším pomůckám, zdravotnickým prostředkům, úpravám a předmětům, které osoba využívá.
Příspěvek lze poskytnout též na zvláštní pomůcku, která byla zakoupena v průběhu 12 kalendářních měsíců před dnem zahájení řízení o poskytnutí příspěvku.
Příspěvek se poskytuje na zvláštní pomůcku v základním provedení, které vzhledem k zdravotnímu postižení žadateli plně vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší ekonomické náročnosti.

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku
Maximální výše příspěvku na jednotlivou pomůcku je 350 000 Kč (u schodišťové plošiny 400 000 Kč) s tím, že příspěvek může činit maximálně 90% z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Pokud nemáte dostatek finančních prostředků k doplacení zbývající částky, může krajská pobočka Úřadu práce určit i nižší spoluúčast (minimálně však 1 000 Kč). Při určování výše spoluúčasti se přihlíží k míře využívání zvláštní pomůcky, příjmům žadatele o příspěvek, příjmům dalších společně posuzovaných osob a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům.
Pokud je cena pomůcky nižší než 24 000 Kč, příspěvek vám bude poskytnut v případě, je-li váš příjem a příjem osob společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Ve zvláštních případech, zejména pokud opakovaně žádáte o příspěvky na pomůcky, jejichž cena je nižší než 24 000 Kč, může krajská pobočka Úřadu práce poskytnout příspěvek i přesto, že je váš příjem a příjem společně posuzovaných osob vyšší než osminásobek životního minima .
Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč (do tohoto limitu se započítává i výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla). Od vyplacených částek se při určování součtu odečítají částky, které vrátíte nebo jejichž vrácení bylo prominuto. V případě poskytnutí schodišťové plošiny se limit navyšuje na 850 000 Kč.

Vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část je osoba, které byl tento příspěvek vyplacen, povinna vrátit, jestliže
 • nepoužila tento příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce na pořízení zvláštní pomůcky
 • nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce
 • v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců ode dne vyplacení příspěvku přestala být vlastníkem zvláštní pomůcky
 • v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců ode dne vyplacení příspěvku přestala zvláštní pomůcku užívat (s výjimkou případu, kdy osoba přestala pomůcku využívat z důvodu změny zdravotního stavu)
 • použila příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání
 • se prokáže, že osoba, uvedla v žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nepravdivé nebo zkreslené údaje

 • Pokud zemře osoba, které byl příspěvek vyplacen, nevzniká povinnost příspěvek nebo jeho poměrnou část vracet, totéž platí i v případě, že vodící pes, na kterého byl příspěvek poskytnut, zemře nebo ztratí své dovednosti z důvodu onemocnění nebo úrazu, k němuž došlo bez zavinění příjemce příspěvku.

  Vyplácení příspěvku je v kompetenci krajských poboček Úřadu práce. Formulář žádosti o příspěvek je k dispozici zde.

  V případě, že Vám nebo Vašemu dítěti nebyl příspěvek na zvláštní pomůcku přiznán, lze ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí o nepřiznání příspěvku podat odvolání. Odvolání se podává zpět na krajskou pobočku Úřadu práce, která vydala rozhodnutí - tato pobočka může své rozhodnutí ještě přehodnotit, pokud ovšem na svém rozhodnutí setrvá, předává odvolání dále na Ministerstvo práce a sociálních věcí.
  V případě neúspěchu odvolání máte dále možnost podat správní žalobu k příslušnému krajskému soudu dle místa Vašeho trvalého bydliště (pokud máte trvalé bydliště v Praze, podáváte žalobu k Městskému soudu). Žalobu lze podat do dvou měsíců od data doručení rozhodnutí z odvolacího řízení.

  Ke stažení:
  vzor odvolání

  zpět

  Nadace


  V případě, že i po využití možností příspěvků od státu a od zdravotní pojišťovny vám stále chybí peníze na pomůcku, zkuste se obrátit se žádostí na některou z nadací. Žádost by měla obsahovat vaše základní údaje, stručný popis vaší životní situace, zdravotního stavu, na co příspěvek žádáte a co vám případný příspěvek od nadace pomůže ve vašem životě vyřešit či zlepšit. Je dobré přiložit fotokopii průkazu osoby se zdravotním postižením.

  Kontakty na nadace, ktré přispívají na nákup pomůcek, naleznete zde.

  Ke stažení:
  vzor žádosti o příspěvek nadace
  Před zasláním žádosti zpracované dle výše uvedeného vzoru doporučujeme si ověřit, zda nadace, u které o příspěvek žádáte nemá pro podání žádosti svůj vlastní formulář.

  zpět

  Sponzoři

  Jestliže neuspějete u nadací nebo vám i po poskytnutí příspěvku od nadace stále chybí finance na úhradu celé ceny pomůcky, můžete zkusit hledat sponzora mezi podnikateli a firmami (např. těmi, kde jste sami dříve pracovali), případně mezi vašimi příbuznými či známými. Hodnotu sponzorského daru lze dle zákona č. 586/1992, o daních z příjmů, § 15 a § 20, odst. 8, odečíst ze základu daně z příjmu (popř. od základu daně sníženého dle § 34) v případě, že je dar poskytnut fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byli poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby (tzn. nezletilým dětem, které pobírají příspěvek na péči).

  Dar může být poskytnut
 • na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami,
 • zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením) nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu
 • na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

 • Minimální hodnota daru, kterou lze odečíst od základu daně dle § 15, činí 2 % ze základu daně anebo alespoň 1000 Kč. Minimální hodnota daru, kterou lze od základu daně sníženého podle § 34 odečíst dle § 20, činí 2000 Kč.

  Pokud si váš případný sponzor nebude vědět rady s odpočtem hodnoty daru ze základu daně z příjmů, doporučujeme problematiku konzultovat na finančním úřadě.

  Můžete se obrátit i na nadace (např. Nadace Charty 77), které mají na převádění darů vypracovaný systém. Obdarovaný napíše žádost o převedení daru, kde uvede dárce, jeho identifikační údaje, darovanou částku a účel daru. Nadace obdarovanému zřídí účet a na ten jsou převedeny peníze od dárce, z peněz je pak proplacena faktura např. za pomůcku. Nadace následně vystaví dárci potvrzení pro daňové účely.

  zpět