INFORMAČNÍ PORTÁL

Křižovatka informací, kontaktů a šancí pro vás
 


ÚvodPříspěvky a důchodySlužbyPomůckyVzděláváníPracovní uplatněníBariéryOrganizaceVolný časPraktické informace a formuláře

Informace:Kontakty:verze pro tisk

Práva a povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání osob se zdravotním postižením


Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením ve výši 4% podílu na celkovém počtu svých zaměstnanců.(§ 81 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., v úplném znění).
Pokud tuto podmínku nesplní, mohou využít tzv. náhradní plnění - tzn. odebírat výrobky od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením nebo zaplatit odvod do státní pokladny (viz § 82 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., v úplném znění).
Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mohou také zvolit kombinaci těchto možností.

Výše odvodů do státního rozpočtu činí 2,5násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.
Výše náhradního plnění činí 7násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.Pro účely náhradního plnění se započítává cena za odebrané výrobky či služby bez DPH.
Pro výpočet odvodů do státního rozpočtu a výše náhradního plnění za rok 2017 se vychází z částky 28 761 Kč.

ZDE naleznete orientační tabulku za rok 2017 - povinný počet zdravotně postižených zaměstnanců při určitém celkovém počtu zaměstnanců, tomu odpovídající odvody do státního rozpočtu nebo výše náhradního plnění.

!!!POZOR!!! Od 1.1.2018 platí, že zaměstnavatelé s více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením a osoby samostatně výdělečně činné mohou poskytnout v kalendářním roce poskytnout své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky pouze do výše odpovídající 28násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. O poskytnutém plnění jsou zaměstnavatelé povinni vést evidenci, která obsahuje identifikační údaje odběratele a cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty, a nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění údaje o poskytnutém plnění musí vložt do elektronické evidence vedené MPSV.

Dodavatel do evidence zadává následující údaje:
  • průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením za předchozí kalendářní rok pro účely výpočtu limitu stanoveného podle § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti,
  • průměrné čtvrtletní přepočtené počty zaměstnanců v daném kalendářním roce pro účely zjištění splnění podmínky zaměstnávání 50 % osob se zdravotním postižením,
  • identifikační údaje dodavatele a odběratele,
  • cenu dodaných výrobků, služeb či realizovaných zakázek bez DPH (jedná se o částku započitatelnou do náhradního plnění; může být i nižší než hodnota na faktuře pokud se dodavatel s odběratelem dohodli např. na započítání nižší částky)
  • datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek,
  • číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo zakázek,
  • datum zaplacení odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek.
Evidence náhradního plnění je dostupná na webu MPSV - http://portal.mpsv.cz/web/zamestnavani-ozp/enp.

Pokud chce firma využít tzv. náhradní plnění - tzn. odebírat výrobky od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením, může najít kontakt na takové zaměstnavatele např. zde:

1. Katalog organizací zaměstnávajících více než 50% osob se zdravotním postižením a osob se zdravotním postižením samostatně výdělečně činných
2. Seznam firem poskytujících náhradní plnění

Pokud chce firma zaměstnat, a tedy najít zaměstnance se zdravotním postižením, který by mohl vykonávat práci ve firmě, může zkontaktovat neziskové organizace (sekce "neziskové organizace podporující pracovní uplatnění" v menu vlevo), které se zaměřují na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Nebo může také oslovit úřad práce se žádostí o pomoc při zprostředkování zaměstnance z řad uchazečů registrovaných na úřadě práce.

Zaměstnavatelé jsou dále povinni (§ 80 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., v úplném znění):
1. rozšiřovat podle svých podmínek a ve spolupráci s lékařem závodní preventivní péče možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením individuálním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazováním pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením,
2. spolupracovat s úřadem práce při zajišťování pracovní rehabilitace,
3. vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením,
4. vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením.


zpět

Práva zaměstnavatele


Zaměstnavatelé mají také kromě povinností svá práva (§ 79 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., v úplném znění), jsou oprávněni požadovat od úřadu práce:
1. informace a poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením,
2. součinnost při vyhrazování pracovních míst zvláště vhodných pro osoby se zdravotním postižením,
3. spolupráci při vytváření vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením,
4. spolupráci při řešení individuálního přizpůsobování pracovních míst a pracovních podmínek pro osoby se zdravotním postižením.

zpět