INFORMAČNÍ PORTÁL

Křižovatka informací, kontaktů a šancí pro vás
 


ÚvodPříspěvky a důchodySlužbyPomůckyVzděláváníPracovní uplatněníBariéryOrganizaceVolný časPraktické informace a formuláře

Informace:Kontakty:verze pro tisk

Příspěvky od úřadů práce


Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce - 435/2004 Sb., §78a


Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením je poskytován ve výši 75 % skutečně vynaložených mzdových nákladů na zdravotně postiženého zaměstnance (včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance) zaměstnaného na vyhrazeném chráněném pracovním místě.
Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, že zaměstnavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců a že uzavřel dohodu o uznání na chráněném trhu práce s úřadem práce. Maximální výše příspěvku je 12 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance , který je osobou se zdravotním postižením (tzn., je uznán invalidním v I., II. nebo III. stupni invalidity) a 5 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, který je osobou zdravotně znevýhodněnou; poskytnutý příspěvek se snižuje o výši poskytnuté naturální mzdy (tzn. výrobky, výkony, práce nebo služby poskytnuté zaměstnavatelem).
Zaměstnavatel může také požádat o zvýšení příspěvku o částku odpovídající prokázaným dalším nákladům vynaloženým zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Zvýšení příspěvku může činit maximálně 2 700 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance s invalidním důchodem, popř. 1 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, který je osobou zdravotně znevýhodněnou.. !!!POZOR!!! Zvýšení příspěvku nelze poskytnout na CHPM zřízené nebo vymezené mimo pracoviště zaměstnavatele (tedy např. na CHPM zřízené v domácnosti zaměstnance).

Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně na základě žádosti zaměstnavatele. Pokud je zaměstnanec se zdravotním postižením zaměstnán u více zaměstnavatelů, příspěvek může pobírat pouze jeden z nich, a to ten, u kterého byl pracovní poměr uzavřen nejdříve. Součástí žádosti je doložení celkového průměrného přepočteného počtu všech zaměstnanců, zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a zaměstnanců, kteří jsou osobami zdravotně znevýhodněnými. Nárok musí být doložen nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí. Příspěvek je splatný nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti příslušnému úřadu práce.

Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a zaměstnanců, kteří jsou osobami s těžším zdravotním postižením, je rozhodný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí. Způsob výpočtu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců a zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, za kalendářní čtvrtletí upravuje vyhláška č. 518/2004 Sb. Do průměrného čtvrtletního přepočteného počtu zaměstnanců se započítávají pouze zaměstnanci v pracovním poměru (nikoliv dohody o pracovní činnosti a o provedení práce). Průměrný čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců se zjišťuje jako podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin těmito zaměstnanci v daném čtvrtletí, zvýšeného o neodpracované hodiny:
a) v důsledku dočasné pracovní neschopnosti, za kterou je poskytováno nemocenské,
b) v důsledku čerpání dovolené na zotavenou,
c) z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele,
d) z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance, pokud se jedná o překážky, při kterých má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy,
e) v důsledku ošetřování nemocného člena rodiny, za které náleží podpora při ošetřování člena rodiny,
g) celkové stanovené týdenní pracovní doby bez svátků připadající v daném čtvrtletí na jednoho zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu.
Provozuje-li zaměstnavatel svou činnost pouze po část kalendářního roku, použije se při zjišťování průměrného přepočteného počtu zaměstnanců celková stanovená týdenní pracovní doba bez svátků připadající na jednoho zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu v těch měsících, ve kterých zaměstnavatel činnost vykonával.
Průměrný čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců se zjišťuje jako součet průměrných přepočtených počtů zaměstnanců pracujících v jednotlivých pracovních režimech. Výpočty se provádějí na dvě platná desetinná místa. U peněžitého plnění se výsledná částka zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Formulář žádosti o příspěvek je možno stáhnout na portálu MPSV - http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni
Bližší informace týkající se příspěvků v této kapitole a vlastní žádosti vám podají i na místně příslušném úřadě práce (odbor aktivní politiky zaměstnanosti). Kontakt na nejbližší úřad práce můžete najít na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/local

zpět

Pracovní místo zřízené pro osobu se zdravotním postižení, příspěvek na jeho zřízení a částečnou úhradu nákladů - 435/2004 Sb., §75


Pracovní místo zřízené pro osobu se zdravotním postižením je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 3 let ode dne sjednaného v dohodě. Zaměstnavateli může být v souvislosti s pracovním místem pro osobu se zdravotním postižením úřadem práce poskytnut příspěvek na vytvoření pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením a příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením.

Příspěvek na vytvoření pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením je poskytován konkrétně na předpokládané výdaje, které bude muset zaměstnavatel vynaložit na zřízení takového pracovního místa. Může se například jednat o výdaje spojené s přizpůsobením pracoviště nebo jeho vybavením. V dohodě musí být sjednáno, na co konkrétně úřad práce zaměstnavateli na zřízení chráněného pracovního místa přispěje (např. na koupi pracovního stolu, počítače s hlasovým výstupem, na úpravu pracoviště pro vozíčkáře apod.). V souvislosti s tím je sjednána i celková výše příspěvku. Příspěvek je poskytován jednorázově nebo v několika částech předem. V termínech stanovených v dohodě je poukazován na účet zaměstnavatele.
Pro osobu se zdravotním postižením (osoby invalidní ve I. a II. stupni) může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením ( osoby invalidní ve III. stupni) maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku (v roce 2018 se bude vycházet z částky 28 761 Kč).
Vytváří-li zaměstnavatel na základě jedné dohody s úřadem práce deset a více pracovních míst pro OZP, může příspěvek na vytvoření jednoho pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně desetinásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek výše uvedené průměrné mzdy.
Chráněné pracovní místo je obsazováno osobou se zdravotním postižením až po zřízení tohoto CHPM (narozdíl od vymezení CHPM, které se provádí u již existujících pracovních míst, která jsou po nějaké době od jejich zřízení pouze vymezována jako chráněná pracovní místa). .

Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením vychází z ekonomické situace subjektu a z jeho reálných provozních nákladů. Příspěvek je nenárokový a je poskytován v maximální výši 48 000 Kč ročně, vyplácen je zálohově čtvrtletně nebo v jiném dohodnutém období.
Náklady, na které lze získat příspěvek, uvádí § 9 vyhlášjky č. 518/2004 Sb., o provedení zákona o zaměstnanosti.
Tento příspěvek není poskytován na pracovní místo obsazené zaměstnancem, který je osobou zdravtoně znevýhodněnou.
!!!POZOR!!! Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním OZP nelze posklytnout na pracovní místo zřízené nebo vymezené mimo pracoviště zaměstnavatele (tedy např. na PM zřízené v domácnosti zaměstnance). Někteří zaměstnavatelé se toto omezení snaží "obejít" tím, že od zaměstnanců se zdravotním postižením, kteří chtějí pracovat z domu, požadují dohodu o zřízení "pobočky zaměstnavatele" v domácnosti zaměstnance.
Rozhodně však doporučujeme se tohoto postupu vyvarovat, protože s sebou nese značná rizika pro zaměstnance - zejména riziko exekuce majetku v případě, že se zaměstnavatel dostane do finančních problémů; problematická by byla také dohoda se zaměstnavatelem ohledně podílu na vyúčtování nájemného a spotřeby vody a energií.
!!!POZOR!!! Tento příspěvek nelze poskytnout na chráněné pracovní místo, na které již zaměstnavatel pobírá příspěvek dle § 78a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (tzn. příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce) a naopak - vychází z §78a, odst. 7, bod c).

Formuláře žádostí o výše uvedené příspěvky je možno stáhnout na portálu MPSV - http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni.
Bližší informace týkající se příspěvků v této kapitole vám podají na místně příslušném úřadě práce (odbor aktivní politiky zaměstnanosti). Kontakt na nejbližší úřad práce můžete najít na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/local

zpět

Společensky účelné pracovní místo a dotace na jeho zřízení - 435/2004 Sb., §113


Společensky účelnými pracovními místy se rozumí pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem - tj. zejména uchazeči o zaměstnání, kterým úřad práce věnuje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání (dle § 33 zákona o zaměstnanosti).. Společensky účelným pracovním místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na společensky účelná pracovní místa může úřad práce poskytnout příspěvek. Má-li být zřízeno více než 5 pracovních míst, je úřad práce povinen vyžádat si vypracování odborného posudku.

Na společensky účelné pracovní místo poskytuje úřad práce tyto příspěvky:
Příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa
Příspěvek na vyhrazení jednoho společensky účelného pracovního místa může být poskytován až do výše vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance přijatého na vyhrazené pracovní místo, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. Příspěvek může být poskytován nejdéle po dobu 24 měsíců.

Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa
Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa, pokud v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek míra nezaměstnanosti v daném okrese
nedosahuje průměrného podílu nezaměstnaných osob v České republice, může maximálně činit čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku (v roce 2018 se bude vycházet z částky 28 761 Kč) a při zřízení více než 10 pracovních míst na základě jedné dohody může výše příspěvku na jedno společensky účelné pracovní místo činit maximálně šestinásobek této průměrné mzdy.
Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa, pokud v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek podíl nezaměstnaných osob v daném okrese dosahuje průměrného podílu nezaměstnaných osob v České republice nebo je vyšší, může maximálně činit šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku (v roce 2018 se bude vycházet z částky 28 761 Kč) a při zřízení více než 10 pracovních míst na základě jedné dohody může výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa činit maximálně osminásobek této průměrné mzdy.

Formuláře žádostí o výše uvedené příspěvky je možno stáhnout na portálu MPSV - http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni.
Bližší informace týkající se příspěvků v této kapitole vám podají na místně příslušném úřadě práce (odbor aktivní politiky zaměstnanosti). Kontakt na nejbližší úřad práce můžete najít na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/local

zpět