INFORMAČNÍ PORTÁL

Křižovatka informací, kontaktů a šancí pro vás
 


ÚvodPříspěvky a důchodySlužbyPomůckyVzděláváníPracovní uplatněníBariéryOrganizaceVolný časPraktické informace a formuláře

Informace:Kontakty:verze pro tisk

Příspěvky od úřadů práce


Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě - 435/2004 Sb., §78


Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením je poskytován ve výši 75 % skutečně vynaložených mzdových nákladů na zdravotně postiženého zaměstnance (včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance) zaměstnaného na vyhrazeném chráněném pracovním místě.
Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, že zaměstnavatel zaměstnává na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců. Maximální výše příspěvku je 9 500 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance s invalidním důchodem, popř. 5 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, který je osobou zdravotně znevýhodněnou; poskytnutý příspěvek se snižuje o výši poskytnuté naturální mzdy (tzn. výrobky, výkony, práce nebo služby poskytnuté zaměstnavatelem).
Zaměstnavatel může také požádat o zvýšení příspěvku o částku odpovídající prokázaným dalším nákladům vynaloženým zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Zvýšení příspěvku může činit maximálně 2 700 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance s invalidním důchodem, popř. 1 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, který je osobou zdravotně znevýhodněnou.. !!!POZOR!!! Zvýšení příspěvku nelze poskytnout na CHPM zřízené nebo vymezené mimo pracoviště zaměstnavatele (tedy např. na CHPM zřízené v domácnosti zaměstnance).

Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně na základě žádosti zaměstnavatele. Pokud je zaměstnanec se zdravotním postižením zaměstnán u více zaměstnavatelů, příspěvek může pobírat pouze jeden z nich, a to ten, u kterého byl pracovní poměr uzavřen nejdříve. Součástí žádosti je doložení celkového průměrného přepočteného počtu všech zaměstnanců, zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a zaměstnanců, kteří jsou osobami s těžším zdravotním postižením. Nárok musí být doložen nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí. Příspěvek je splatný nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti příslušnému úřadu práce.

Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a zaměstnanců, kteří jsou osobami s těžším zdravotním postižením, je rozhodný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí. Způsob výpočtu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců a zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, za kalendářní čtvrtletí upravuje vyhláška č. 518/2004 Sb. Do průměrného čtvrtletního přepočteného počtu zaměstnanců se započítávají pouze zaměstnanci v pracovním poměru (nikoliv dohody o pracovní činnosti a o provedení práce). Průměrný čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců se zjišťuje jako podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin těmito zaměstnanci v daném čtvrtletí, zvýšeného o neodpracované hodiny:
a) v důsledku dočasné pracovní neschopnosti, za kterou je poskytováno nemocenské,
b) v důsledku čerpání dovolené na zotavenou,
c) z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele,
d) z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance, pokud se jedná o překážky, při kterých má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy,
e) v důsledku ošetřování nemocného člena rodiny, za které náleží podpora při ošetřování člena rodiny,
g) celkové stanovené týdenní pracovní doby bez svátků připadající v daném čtvrtletí na jednoho zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu.
Provozuje-li zaměstnavatel svou činnost pouze po část kalendářního roku, použije se při zjišťování průměrného přepočteného počtu zaměstnanců celková stanovená týdenní pracovní doba bez svátků připadající na jednoho zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu v těch měsících, ve kterých zaměstnavatel činnost vykonával.
Průměrný čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců se zjišťuje jako součet průměrných přepočtených počtů zaměstnanců pracujících v jednotlivých pracovních režimech. Výpočty se provádějí na dvě platná desetinná místa. U peněžitého plnění se výsledná částka zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Formulář žádosti o příspěvek je možno stáhnout na portálu MPSV - http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni
Bližší informace týkající se příspěvků v této kapitole a vlastní žádosti vám podají i na místně příslušném úřadě práce (odbor aktivní politiky zaměstnanosti). Kontakt na nejbližší úřad práce můžete najít na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/local

zpět

Chráněné pracovní místo a příspěvek na jeho zřízení - 435/2004 Sb., §75


Chráněné pracovní místo (CHPM) je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. CHPM musí být provozováno po dobu nejméně 3 let ode dne sjednaného v dohodě. Na vytvoření CHPM může poskytnout úřad práce zaměstnavateli příspěvky na vytvoření chráněného pracovního místa a na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo.

Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa je poskytován konkrétně na předpokládané výdaje, které bude muset zaměstnavatel vynaložit na zřízení chráněného pracovního místa. Může se například jednat o výdaje spojené s přizpůsobením pracoviště nebo jeho vybavením. V dohodě musí být sjednáno, na co konkrétně úřad práce zaměstnavateli na zřízení chráněného pracovního místa přispěje (např. na koupi pracovního stolu, počítače s hlasovým výstupem, na úpravu pracoviště pro vozíčkáře apod.). V souvislosti s tím je sjednána i celková výše příspěvku. Příspěvek je poskytován jednorázově nebo v několika částech předem. V termínech stanovených v dohodě je poukazován na účet zaměstnavatele.
Pro osobu se zdravotním postižením (invalidní důchodci I. a II. stupně) může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením (invalidní důchodci III. stupně) maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku (v roce 2017 se bude vycházet z částky 27 000 Kč ).
Vytváří-li zaměstnavatel na základě jedné dohody s úřadem práce deset a více chráněných pracovních míst, může příspěvek na vytvoření jednoho chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně desetinásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek výše uvedené průměrné mzdy.
Chráněné pracovní místo je obsazováno osobou se zdravotním postižením až po zřízení tohoto CHPM (narozdíl od vymezení CHPM, které se provádí u již existujících pracovních míst, která jsou po nějaké době od jejich zřízení pouze vymezována jako chráněná pracovní místa). .

Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo vychází z ekonomické situace subjektu a z jeho reálných provozních nákladů. Příspěvek je nenárokový a je poskytován v maximální výši 48 000 Kč ročně. Poskytování příspěvku na provozní náklady CHPM je možné pouze na základě dohody o vytvoření nebo vymezení CHPM. Příspěvek je poskytován zálohově čtvrtletně nebo v jiném dohodnutém období. Zpětné proplácení provozních nákladů není možné.
Za provozní náklady CHPM se považují nájemné a služby s ním spojené, náklady spojené s povinnými revizemi a náklady na pojištění objektu, ve kterém je provozováno CHPM, pokud je tento objekt ve vlastnictví zaměstnavatele. Dále náklady na palivo a energii, vodné, stočné a likvidace odpadu, náklady na dopravu zaměstnanců a další náklady dle vyhlášky č. 518/2004 Sb.
!!!POZOR!!! Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů nelze poskytnout na CHPM zřízené nebo vymezené mimo pracoviště zaměstnavatele (tedy např. na CHPM zřízené v domácnosti zaměstnance). Někteří zaměstnavatelé se toto omezení snaží "obejít" tím, že od zaměstnanců se zdravotním postižením, kteří chtějí pracovat z domu, požadují dohodu o zřízení "pobočky zaměstnavatele" v domácnosti zaměstnance.
Rozhodně však doporučujeme se tohoto postupu vyvarovat, protože s sebou nese značná rizika pro zaměstnance - zejména riziko exekuce majetku v případě, že se zaměstnavatel dostane do finančních problémů; problematická by byla také dohoda se zaměstnavatelem ohledně podílu na vyúčtování nájemného a spotřeby vody a energií.
!!!POZOR!!! Tento příspěvek nelze poskytnout na chráněné pracovní místo, na které již zaměstnavatel pobírá příspěvek dle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (tzn. příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě).

Formuláře žádostí o výše uvedené příspěvky je možno stáhnout na portálu MPSV - http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni.
Bližší informace týkající se příspěvků v této kapitole vám podají na místně příslušném úřadě práce (odbor aktivní politiky zaměstnanosti). Kontakt na nejbližší úřad práce můžete najít na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/local

zpět

Společensky účelné pracovní místo a dotace na jeho zřízení - 435/2004 Sb., §113


Společensky účelnými pracovními místy se rozumí pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem - tj. zejména uchazeči o zaměstnání, kterým úřad práce věnuje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání (dle § 33 zákona o zaměstnanosti).. Společensky účelným pracovním místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na společensky účelná pracovní místa může úřad práce poskytnout příspěvek. Má-li být zřízeno více než 5 pracovních míst, je úřad práce povinen vyžádat si vypracování odborného posudku.

Možnosti zřízení společensky účelných pracovních míst s příspěvkem ÚP jsou tyto (na zřízení 1 místa lze poskytnout pouze jeden druh příspěvku):

1. Vyhrazené pracovní místo - příspěvek na mzdu:
Příspěvek na společensky účelné pracovní místo, které zaměstnavatel vyhradil pro konkrétního uchazeče o zaměstnání, se poskytuje formou částečné nebo plné úhrady vyplacených - tj. vynaložených mzdových nákladů na umístěného uchazeče o zaměstnání, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejném zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu na zaměstnance.
Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa, pokud v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek míra nezaměstnanosti v daném okrese nedosahuje průměrné míry nezaměstnanosti v České republice, může maximálně činit čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku (v roce 2017 se bude vycházet z částky 27 000 Kč) a při zřízení více než 10 pracovních míst na základě jedné dohody může výše příspěvku na jedno společensky účelné pracovní místo činit maximálně šestinásobek této průměrné mzdy.
Příspěvek se vztahuje na osobu v evidenci úřadu práce (příspěvek lze poskytnout na uchazeče o zaměstnání, kterému nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem - jedná se zejména o kategorii uchazečů o zaměstnání, kterým ÚP věnuje zvýšenou pozornost - § 33 zákona o zaměstnanosti).
Je nutné řádně vyplnit žádost a doložit všechny přílohy. Bez těchto příloh žádost nebude postoupena do schvalovacího řízení. Zaměstnavatel si za pomoci ÚP vybere konkrétního člověka, jehož osobní data vyplňuje na formulář žádosti. Uchazeče o zaměstnání nelze zaměstnat dříve než bude schválena žádost - tím by možnost získání příspěvku zanikla. Příspěvek není nárokový. Příspěvek se proplácí každý měsíc zpětně na účet zaměstnavatele na základě měsíčního hlášení. Příspěvek může být poskytován nejdéle po dobu 12 měsíců.
Pokud uchazeč ukončí pracovní poměr během trvání příspěvku nebo bude pracovní poměr ukončen ze strany zaměstnavatele, proplácí se vždy poměrná část měsíce, kterou zaměstnanec odpracoval a dohoda s ÚP automaticky zaniká.

2.Jednorázový příspěvek na zřízení nového pracovního místa u zaměstnavatele
Jednorázový příspěvek na zřízení nového společensky účelného pracovního místa u zaměstnavatele slouží k vybavení pracoviště nebo k zakoupení pracovních pomůcek, které jsou pro budoucího zaměstnance potřebné k výkonu jeho práce (nářadí, kancelářské potřeby, nábytek, PC a software apod.).
Příspěvek se vztahuje na osobu v evidenci úřadu práce (příspěvek lze poskytnout na uchazeče o zaměstnání, kterému nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem - jedná se zejména o kategorii uchazečů o zaměstnání, kterým ÚP věnuje zvýšenou pozornost - § 33 zákona o zaměstnanosti),
Je nutné řádně vyplnit žádost a doložit všechny přílohy. Po schválení příspěvku má zaměstnavatel 1 měsíc na vybrání a zaměstnání vhodného uchazeče. Není možné jej zaměstnat dříve - tím by možnost získání příspěvku zanikla. Příspěvek je po podepsání dohody s ÚP poukázán jednorázově na účet zaměstnavatele.
Pokud uchazeč ukončí pracovní poměr v době platnosti dohody, je nutné v co nejkratší době místo obsadit jiným uchazečem z evidence ÚP. Příspěvek není nárokový. Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa může maximálně činit čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku (v roce 2017 se bude vycházet z částky 27 000 Kč) a při zřízení více než 10 pracovních míst na základě jedné dohody může výše příspěvku na jedno společensky účelné pracovní místo činit maximálně šestinásobek této průměrné mzdy.
Příslušný ÚP k vyřízení žádosti o příspěvek na společensky účelné pracovní místo je ÚP, kde má trvalé bydliště uchazeč o zaměstnání, pro nějž má být vyhrazeno.
Od 1. 1. 2009 může úřad práce poskytnout zaměstnavateli příspěvek na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa v závislosti na míře nezaměstnanosti v daném okrese:
Výše příspěvku na jedno společensky účelné pracovní místo, pokud v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek míra nezaměstnanosti v daném okrese nedosahuje průměrné míry nezaměstnanosti v České republice, může maximálně činit čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku (pro rok 2017 se bude vycházet z částky 27 000 Kč ) a při zřízení nebo vyhrazení více než 10 pracovních míst na základě jedné dohody může výše příspěvku na jedno společensky účelné pracovní místo činit maximálně šestinásobek této průměrné mzdy.
Výše příspěvku na jedno společensky účelné pracovní místo, pokud v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek míra nezaměstnanosti v daném okrese dosahuje průměrné míry nezaměstnanosti v České republice nebo je vyšší, může maximálně činit šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku (pro rok 2017 se bude vycházet z částky 27 000 Kč ) a při zřízení nebo vyhrazení více než 10 pracovních míst na základě jedné dohody může výše příspěvku na jedno společensky účelné pracovní místo činit maximálně osminásobek této průměrné mzdy.
Přijme-li zaměstnavatel na vyhrazené pracovní místo uchazeče o zaměstnání se zdravotním postižením nebo staršího padesáti let věku, může mu být příspěvek poskytován až po dobu dvanácti měsíců.

Formuláře žádostí o výše uvedené příspěvky je možno stáhnout na portálu MPSV - http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni.
Bližší informace týkající se příspěvků v této kapitole vám podají na místně příslušném úřadě práce (odbor aktivní politiky zaměstnanosti). Kontakt na nejbližší úřad práce můžete najít na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/local

zpět