INFORMAČNÍ PORTÁL

Křižovatka informací, kontaktů a šancí pro vás
 


ÚvodPříspěvky a důchodySlužbyPomůckyVzděláváníPracovní uplatněníBariéryOrganizaceVolný časPraktické informace a formuláře

Informace:Kontakty:verze pro tisk

Podnikání osob se zdravotním postižením


Příspěvky na podporu podnikání osob se zdravotním postižením

Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením - § 75 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, odst. 11, může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku (v roce 2017 se bude vycházet z částky 27 000 Kč ). Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 3 let ode dne sjednaného v dohodě s ÚP. Vrácení tohoto příspěvku nemůže ÚP požadovat, pokud osoba přestane vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů.
Příspěvek je poskytován na předpokládané výdaje, které bude muset OSVČ vynaložit na zřízení chráněného pracovního místa. Může se například jednat o výdaje spojené s přizpůsobením pracoviště nebo jeho vybavením. V dohodě musí být sjednáno, na co konkrétně úřad práce OSVČ na zřízení chráněného pracovního místa přispěje (např. na koupi pracovního stolu, počítače s hlasovým výstupem, na úpravu pracoviště pro vozíčkáře apod.). V souvislosti s tím je sjednána i celková výše příspěvku. Příspěvek je poskytován jednorázově nebo v několika částech předem. V termínech stanovených v dohodě je příspěvek poukazován na účet OSVČ.

S tímto příspěvkem souvisí i příspěvek na úhradu provozních nákladů pracovního místa osoby samostatně výdělečně činné - § 76 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Poskytování příspěvku na provozní náklady pracovního místa je možné pouze na základě dohody o vytvoření nebo vymezení místa. Příspěvek je poskytován zálohově čtvrtletně nebo v jiném dohodnutém období. Zpětné proplácení provozních nákladů není možné.
Za provozní náklady se považují nájemné a služby s ním spojené, náklady spojené s povinnými revizemi a náklady na pojištění objektů, ve kterém je provozováno CHPM, pokud je tento objekt ve vlastnictví zaměstnavatele. Dále náklady na palivo a energii, vodné, stočné a likvidace odpadu, náklady na dopravu zaměstnanců a další náklady dle vyhlášky č. 518/2004 Sb.

Dále je možné podat žádost o příspěvek na společensky účelné pracovní místo zřízené uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti - § 113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 25 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou je prováděn zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Výše příspěvku může činit maximálně čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku (v roce 2018 se bude vycházet z částky 28 0751 Kč).

Od 1. 1. 2011 byl znovu zaveden překlenovací příspěvek - § 114 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tento příspěvek může úřad práce poskytnout osobě samostatně výdělečně činné, která přestala být uchazečem o zaměstnání a které byl poskytnut příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa. Překlenovací příspěvek je poskytován na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období, na které je překlenovací příspěvek poskytnut.
Překlenovací příspěvek je poskytován nejdéle na dobu pěti měsíců a jeho výše činí 0,25násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího tomu kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku (v roce 2018 se bude vycházet z částky 28 0751 Kč).
Žádost o poskytnutí překlenovacího příspěvku je možné podat pouze do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody o zřízení společensky účelného pracovního místa. Příspěvek je vyplacen jednorázově za celé dohodnuté období.
Za provozní náklady, na které lze osobě samostatně výdělečně činné poskytnout překlenovací příspěvek, se považují nájemné a služby s ním spojené, s výjimkou nájemného za bytovou jednotku a služeb s ním spojených, náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků a náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je provozována samostatná výdělečná činnost, pokud je tento objekt ve vlastnictví osoby samostatně výdělečně činné a náklady souvisejí s provozováním samostatné výdělečné činnosti.

Formuláře žádostí o výše uvedené příspěvky je možno stáhnout na portálu MPSV - http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni.
Bližší informace týkající se příspěvků v této kapitole vám podají na místně příslušném úřadě práce (odbor aktivní politiky zaměstnanosti). Kontakt na nejbližší úřad práce můžete najít na internetové adrese www.uradprace.cz.

zpět

Další finanční zdroje pro podporu podnikání


Při rozjezdu nebo vývoji Vašeho podnikání můžete vyhledat i jiné zdroje finanční podpory než z úřadu práce. Jedná se o různé dotace z fondů Evropské unie atd. Informace o nich naleznete např. na adresách:

http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/
http://www.businessinfo.cz/cz/podpory-a-dotace/
http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy

zpět

Další zdroje informací z oblasti podnikání


Při hledání cest, plánování podnikatelského záměru, realizaci podniku a dalších etapách lze využít například tyto zdroje informací:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Průvodce světem povolání
BusinessInfo.cz - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Ipodnikatel.cz - Specializovaný portál pro začínající podnikatele
Idnes - sekce podnikání (elektronická verze novin MF DNES)
Hospodářská komora ČR, sekce o podnikání
Portál veřejné správy ČR, sekce "Podnikatel"

Můžete se dozvědět o různých formách podnikání:
server business.center.cz

Nebo začít podnikat trochu jinak, sociálně:
Stránky o sociální ekonomice

Nebo si nejprve nastudovat pojmy a zákony:
BusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a export
Portál veřejné správy ČR, sekce "Zákony"

zpět

Jak se rozhodnout s jakým podnikáním začít?


(podle John Bennett - doporučení zpracovaná pro přemýšlení o založení sociálního podniku)

Výrobek nebo služba
Opravdu Váš výrobek nebo službu někdo potřebuje?
Jsou za Váš výrobek nebo službu zákazníci ochotni zaplatit?
Jak dlouho bude Váš výrobek nebo služba ještě zajímavý/-á pro zákazníka?

Trh
Umíte definovat své zákazníky, kdo jsou, kdo budou?
Jak velkou část trhu (když se podíváte na konkurenci) můžete získat?
Je trh s Vaším výrobkem nebo službou na vzestupu nebo upadá?

Konkurence
Jaké máte výhody oproti svým soupeřům (konkurenci, která už funguje)?
Čím můžete snížit své výrobní, distribuční nebo marketingové náklady?
Můžete využít nějaké daňové výhody?
Můžete využít nějaké finanční dotace?
Máte přístup ke kapitálu (financím ad.) nebo se osvobodit od některých nákladů?

Potenciál
Jaké jsou vstupní a provozní náklady, se kterými musíte počítat?
Máte rezervní, záložní možnosti pro nečekané výdaje?
Jaké jsou nebo budou Vaše zisky a jaké budou po zdanění?
Jak dlouho bude trvat. než začnete generovat zisk?
Dokážete zisky udržet nebo zvyšovat?
atd.

Nebojte se zeptat někoho, kdo má zkušenost, neváhejte si přečíst nějaké doporučení, hledejte informace a zkušenosti, než se do toho pustíte...

zpět

Podnikatelský plán


Podnikatelský plán je základním dokumentem, který popisuje a analyzuje určitý projekt nebo firmu. V našem případě se zaměřme na firmu. Z podnikatelského plánu by mělo být zřejmé, o jakou firmu bude jednat, čím se bude zabývat, na jakém trhu bude působit a jakým způsobem bude vykonávat svou činnost.

Podnikatelský plán by měl být určen především pro podnikatele samotné.Důležité je tedy vytvářet podnikatelský plán podle reálné situace. Jedině tehdy bude plán plnit tu roli, kterou plnit má.

Podnikatelský plán může být vytvářen pro více účelů, resp. může informovat více subjektů. Mezi ty základní náleží investoři, obchodní partneři, poskytovatelé podpory a banky.

Zpracování podnikatelského plánu má rozhodující význam zejména pro začínající podnikatele nebo při zakládání nového podniku. Začínajícímu podnikateli pomůže příprava podnikatelského plánu ujasnit si a kriticky přezkoumat cíle a strategie vlastního podnikání, precizovat podnikatelský záměr (produkt, předmět podnikání) a jeho přednosti, promyslet personální zajištění realizace podnikatelského záměru, vymezit vlastní trh, identifikovat cílové skupiny i konkurenty, formulovat představu o dalších krocích budování podniku a jeho růstových fázích a při tvorbě jednotlivých finančních plánů (plánování obratu, hospodářského výsledku a financování) mu poskytne příležitost zamyslet se také nad zásadními finančními aspekty nového podnikatelského záměru.

Výhody, které příprava podnikatelského plánu přináší:
- Přinutí vás promyslet a nadefinovat váš podnikatelský záměr.
- Pomůže vám definovat a získat pro vaše podnikání potřebný kapitál a způsob zajištění financování.
- Poskytuje kriteria a měřítka pro hodnocení výsledků podnikání.
- Staví podnikatele na pevnou půdu tím, že jim ukazuje, jak je jejich plán reálný.
- Pomáhá odhalit nejen silné, ale především slabé stránky plánu. Tímto je rovněž umožněno zjištěné slabiny ošetřit či zcela odstranit.
- Umožňuje odhalit přehlédnuté příležitosti či hrozby.
- Umožňuje vám předvídat a připravit se na změny.
- Testuje odhodlanost pustit se do podnikání.
- Je dobrým nástrojem propagace a ovlivňování lidí, aby nebránili v jeho realizaci a aby jej podporovali. Pokud je dobrý, umožňuje lidem udělat si pozitivní názor na podnikatele i jeho záměr.
- Poskytuje přehled krátkodobých i dlouhodobých cílů podniku a tím i možnost je hodnotit. Což je důležité nejen pro podnikatele samotného, ale i pro investory, obchodní partnery atd.
- Zvyšuje schopnost podnikatele řídit svůj podnik.

Jelikož je nyní pro nás důležitá cílová skupina "začínající podnikatelé", lze strukturu podnikatelského plánu navrhnout následovně:
1. Mission Statement - stručné vyjádření základní vize a cílů firmy, resp. poslání, smysl a účel podnikatelského plánu
2. Úvodní informace - základní informace o firmě, majiteli, základním jmění a kapitálu, vzniku firmy, předmětu podnikání, výrobcích a službách apod.
3. Průzkum trhu - analýza konkurence, poptávky
4. Technické zajištění - strojní zařízení, vybavení
5. Provozní zajištění - informace o výběru sídla firmy, dodavatelé, odběratelé, doprava, zajištění odbytu apod.
6. Organizace a řízení - návrh budoucí organizační struktury, role jednotlivých článků a řízení, požadavky na kvalifikaci pracovních sil apod.
7. Ekonomicko-finanční situace firmy - náklady, výnosy, cash-flow
8. SWOT analýza - silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení
9. Marketingová strategie - jak dosáhnout cílů
10. Závěr

Je zřejmé, že strukturu podnikatelského plánu je zapotřebí přizpůsobit konkrétnímu předmětu podnikání i účelu, pro který je tvořen.

zpět