INFORMAČNÍ PORTÁL

Křižovatka informací, kontaktů a šancí pro vás
 


ÚvodPříspěvky a důchodySlužbyPomůckyVzděláváníPracovní uplatněníBariéryOrganizaceVolný časPraktické informace a formuláře

Informace:Kontakty:verze pro tisk

Registrace na Úřadu práce


Registrace na Úřadu práce


Se žádostí o pomoc při hledání pracovního uplatnění je vhodné se obrátit na místně příslušný úřad práce (podle bydliště osoby, která žádá). Jste-li už registrovaný/-á na úřadu práce, máte při splnění určitých podmínek nárok nejen na podporu v nezaměstnanosti, ale i na zvýšenou péči jako je rekvalifikace, pracovní rehabilitace atd. Úřady práce poskytují vhodné informace také na internetu.

Navštívit úřad práce můžete již před uplynutím výpovědní doby. Máte možnost požádat kterýkoliv úřad práce o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání. V tomto případě budete úřadem práce informováni o vhodných pracovních místech.
Po skončení výpovědní doby se můžete registrovat jako uchazeč o práci a požádat úřad práce v místě svého trvalého pobytu o zprostředkování zaměstnání. A to vyplněním formuláře Žádosti o zprostředkování zaměstnání, který najdete nebo dostanete na úřadě práce osobně. Můžete také vyplnit elektronickou verzi. Výhodou elektronické verze je, že data vyplněná v této žádosti můžete použít také například v Žádosti o podporu v nezaměstnanosti.
Jako nezaměstnaný člověk vedený na úřadě práce máte svá práva a povinnosti.

zpět

Musím na Úřad práce osobně? Do kdy?


Do evidence uchazečů o zaměstnání budete zařazeni ode dne podání žádosti o zprostředkování zaměstnání. Požádáte-li o zprostředkování zaměstnání nejpozději do tří pracovních dnů po skončení zaměstnání, budete zařazeni do této evidence ode dne následujícího po skončení zaměstnání.
Takže pro ujasnění, pokud Vám skončil pracovní poměr např. k 31. 7., potom se zajděte na úřad práce zaevidovat mezi 1. 8. až 3. 8. Pokud na tyto dny vychází státní svátek nebo sobota či neděle, lhůta se o tyto dny prodlužuje. Pokud je tedy 2. 8. sobota a 3. 8. neděle, můžete se zaevidovat do úterý 5. 8. a v evidenci přitom budete vedeni úřadem práce od 1. 8.
Žádosti o zprostředkování zaměstnání je třeba podat osobně, zaslání žádosti poštou nebo elektronicky zákon neumožňuje. Úřad práce Vás, pokud splňujete zákonem stanovené podmínky, zařadí do evidence uchazečů o zaměstnání. Nesplňujete-li tyto podmínky, vydá o tom úřad práce rozhodnutí.

zpět

"Uchazeč o zaměstnání" a "zájemce o zaměstnání"


Při registraci na úřadě práce se nejčastěji zřejmě setkáte s pojmem uchazeč o zaměstnání. Tak je vnímán člověk, který požádá úřad práce o zprostředkování zaměstnání a splňuje podmínky pro registraci jako uchazeč o zaměstnání. Takto registrovaný nemůže být např. člověk, který pobírá invalidní důchod III. stupně, u kterého se nezjišťuje schopnost práce za mimořádných podmínek, viz dále registrace jako zájemce o zaměstnání.
Většinou se jedná o situaci, kdy nezaměstnaný (propuštěný, opouštějící zaměstnání) člověk přichází na úřad práce a očekává, že mu úřad práce pomůže v období hledání práce. Pomoc může očekávat v tom, že:
- pracovník zprostředkovatelny mu předá kontakty na firmy, které hledají zaměstnance,
- úřad práce Vám může zajistit a uhradit rekvalifikační kurz, neváhejte se na to zeptat,
- za splnění podmínek můžete pobírat podporu v nezaměstnanosti,
- úřad práce za Vás během registrace jako uchazeč o zaměstnání platí za určitých podmínek zdravotní pojištění.
Z registrace jako uchazeč o zaměstnání vyplývají určitá práva a povinnosti. Jinak je tomu u registrace jako zájemce o zaměstnání.

Na úřadě práce je možné se registrovat také jako zájemce o zaměstnání. Tak je vnímán člověk, který požádá úřad práce o zprostředkování práce a zařazení do evidence zájemců o zaměstnání. Jedná se o to, že člověk nesplňuje podmínky registrace jako uchazeč o zaměstnání, ale přesto chce získat od úřadu práce pomoc během hledání práce. zejm. kontakty na firmy, které hledají zaměstnance.
Může se jednat například o situaci, kdy je člověk poživatelem invalidního důchodu III. stupně, u kterého se nezjišťuje schopnost práce za mimořádných podmínek. V tomto případě:
- nevzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti,
- firma, potenciální zaměstnavatel nemůže žádat o dotace, příspěvky z úřadu práce při zaměstnání takového zaměstnance,
- dle vyjádření Call Centra služeb zaměstnanosti nevyplývá pro zájemce o zaměstnání žádná výhoda. Podle § 109 Zákona o zaměstnanosti však je i pro zájemce o zaměstnání určená rekvalifikace. "Rekvalifikace se uskutečňuje na základě dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce" (odst. 1, § 109 Zákona o zaměstnanosti). Na rekvalifikaci není nárok, záleží na rozhodnutí konkrétního úřadu práce, podle aktuální situace a možností.

Bližší informace a odpovědi na dotazy najdete:
1. v Call centru služeb zaměstnanosti, tel.: 844 844 803, e-mail: callcentrum@mpsv.cz
2. na Portále MPSV: http://portal.mpsv.cz/sz
3. na úřadech práce v informačních kioscích nebo přímo u zaměstnanců úřadu práce

zpět

Kdo může být registrovaný na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a kdo ne


Práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Uchazečem o zaměstnání se může stát fyzická osoba, která:
1. osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání úřad práce, v jehož správním obvodu má bydliště, a
2. splňuje zákonem stanovené podmínky pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.

Do evidence uchazečů o zaměstnání nemůže být zařazena fyzická osoba, za určitých podmínek vztahujících se k pracovním okolnostem. Dále nemůže být do evidence uchazečů o zaměstnání zařazena fyzická osoba, která:
1. je uznána dočasně neschopnou práce
2. pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu
3. je invalidní ve III. stupni s výjimkou fyzické osoby, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek
4. vykonává trest odnětí svobody, vykonává ochranné opatření zabezpečovací detenci nebo je ve vazbě
5. neposkytne úřadu práce identifikační údaje
6. neposkytne nebo zruší souhlas se zpracováním osobních údajů.

zpět

Registrace na Úřadu práce a sociální a zdravotní pojištění


Za určitých podmínek je za vás v rámci evidence na ÚP jako uchazeč o zaměstnání státem hrazeno zdravotní a sociální pojištění.
Při pobírání invalidního důchodu III. stupně je za vás sociální i zdravotní pojištění "placeno" státem z titulu pobírání ID, evidence na Úřadu práce pouze v důvodu pojištění tedy není nutná.
Poživatelé invalidního důchodu I. a II. stupně mají státem hrazeno zdravotní pojištění. V případě registrace na ÚP jako uchazeč o zaměstnání je "placeno" státem i sociální pojištění, avšak pouze po dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti. Dále je hrazen max. jeden rok (pro osoby mladší než 55 let) nebo max. tři roky (pro osoby ve věku 55 let nebo starší 55 let), kdy jste v evidenci ÚP, ale již bez nároku na podporu.
Uchazeč o zaměstnání, který nepobírá invalidní důchod, má placené zdravotní pojištění po celou dobu registrace na ÚP. Zároveň je mu hrazeno sociální pojištění po dobu pobírání podpory a navíc jeden, případně tři roky (viz. výše).
POZOR: Nejedná se o kompletní sociální pojištění, ale pouze o započítání této doby jako tzv. náhradní doby pojištění pro výpočet a nárok na důchod.

zpět

Pobírání invalidního důchodu III. stupně a registrace na Úřadu práce


Poživatel invalidního důchodu III. stupně MŮŽE být zaregistrován na úřadu práce,. Jsou dvě možnosti registrace:
1. je zaregistrován jako ZÁJEMCE o zaměstnání, v případě, že má invalidní důchod III. stupně a není schopen práce za zcela mimořádných podmínek. V tomto případě mu nevzniká nárok na podporu.
2. je zaregistrován jako UCHAZEČ o zaměstnání, v případě, že má invalidního důchod III. stupněa je schopen práce za zcela mimořádných podmínek. V tomto případě má člověk nárok na podporu.

Informaci o schopnosti práce za zcela mimořádných podmínek zjistíte z posudku o invaliditě.

Výhodou z toho vyplývající je, že i zájemce o zaměstnání, pokud je osobou se zdravotním postižením, má nárok na pracovní rehabilitaci.


zpět

Kdo se může stát zájemcem o zaměstnání


Zájemcem o zaměstnání se může stát fyzická osoba, která:
1. má zájem o zprostředkování zaměstnání a
2. za tímto účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání.

Zájemci o zaměstnání úřad práce zprostředkovává vhodné zaměstnání a může mu zabezpečit rekvalifikaci. Vedení v evidenci zájemců o zaměstnání lze ukončit na základě žádosti zájemce o zaměstnání nebo v případě, že zájemce o zaměstnání neposkytuje úřadu práce při zprostředkování zaměstnání potřebnou součinnost nebo ji maří.

zpět

Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání


Uchazeč o zaměstnání má právo:
1. na zprostředkování zaměstnání, tj. na vyhledávání vhodného zaměstnání, poradenství a poskytování informací o pracovních příležitostech
2. na podporu v nezaměstnanosti při splnění zákonem stanovených podmínek
3. na zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, pokud ji potřebuje
4. na pracovní rehabilitaci, pokud je osobou se zdravotním postižením.

Uchazeč o zaměstnání je povinen
1. poskytovat úřadu práce potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání a řídit se jeho pokyny
2. sdělit úřadu práce údaje o svých zdravotních omezeních v rozsahu potřebném pro vyhledání vhodného zaměstnání, rekvalifikaci a pro stanovení vhodné formy pracovní rehabilitace, a dále sdělit, zda je osobou se zdravotním postižením; uplatňuje-li pracovní omezení ze zdravotních důvodů, je povinen je doložit lékařským posudkem registrujícího praktického lékaře
3. podrobit se na žádost úřadu práce vyšetření za účelem posouzení svého zdravotního stavu a vydání lékařského posudku, pokud žádá o zabezpečení pracovní rehabilitace, poskytnutí příspěvku na vytvoření chráněného pracovního místa, uvádí zdravotní důvody, které mu brání v plnění povinností uchazeče o zaměstnání nebo v nástupu na rekvalifikaci, nebo pokud jde o posouzení vhodnosti doporučeného zaměstnání z hlediska jeho zdravotní způsobilosti
4. oznámit úřadu práce výkon činnosti (na základě pracovního nebo služebního poměru, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti), který nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání do 8 kalendářních dnů ode dne vzniku pracovního nebo služebního poměru nebo ode dne uzavření dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, a ve lhůtě stanovené úřadem práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny,
5. oznámit úřadu práce nejpozději do 8 kalendářních dnů změny skutečností rozhodných pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, které osvědčil v žádosti o zprostředkování zaměstnání, důvody, pro které se nedostavil na úřad práce ve stanoveném termínu, a změnu bydliště v průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání.

zpět

Podpora v nezaměstnanosti


Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který:
1. pracoval 12 měsíců za poslední 2 roky ("rozhodná doba") před zařazením do evidence (uchazečů o zaměstnání) v zaměstnání zakládajícím účast na důchodovém pojištění, podle § 11 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
2. požádal úřad práce, u kterého je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti,
3. ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání
1. se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem; to platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu z obdobného důvodu,
2. který v posledních 6 měsících před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu opakovaně sám ukončil vhodné zaměstnání zprostředkované úřadem práce,
3. kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti. Pokud je tento příspěvek nižší, náleží mu podpora v nezaměstnanosti ve výši odpovídající rozdílu mezi podporou v nezaměstnanosti a příspěvkem.

Při posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti se započte do doby potřebné pro vznik nároku také náhradní doba zaměstnání. Náhradní dobou zaměstnání je doba:
1. přípravy osoby se zdravotním postižením k práci
2. pobírání invalidního důchodu III. stupně
3. osobní péče o dítě ve věku do 4 let
4. osobní péče o fyzickou osobu, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou
5. výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstva vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu
6. osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost).
7. trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala její účast na nemocenském pojištění podle zvláštního právního předpisu, pokud si tato osoba nepřivodila dočasnou pracovní neschopnost úmyslně a pokud tato dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu.

Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených podmínek ode dne podání písemné žádosti o podporu v nezaměstnanosti nebo ode dne následujícího po skončení zaměstnání, pokud uchazeč o zaměstnání požádá o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení tohoto zaměstnání nebo činností považovaných za náhradní doby zaměstnání.

Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo podle jiných právních předpisů z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která je pokryta vyplaceným odstupným, odbytným nebo odchodným. Pokud vám tedy např. bylo vyplaceno odstupné ve výši 3 průměrných měsíčních platů, bude vám podpora v nezaměstnanosti vyplácena až od 4. měsíce evidence na ÚP.
Uchazeči o zaměstnání, kterému vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale odstupné, odbytné nebo odchodné mu nebylo vyplaceno po skončení pracovního nebo služebního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu anebo v den skončení pracovního nebo služebního poměru, poskytne Úřad práce kompenzaci za dobu od zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání do uplynutí doby, která měla být pokryta odstupným, odbytným nebo odchodným. Po uplynutí této doby vám může začít být vyplácena podpora v nezaměstnanosti (dle § 44b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti).

Podpůrčí doba, tj. doba po kterou je vyplácena podpora v nezaměstnanosti, činí u uchazeče o zaměstnání, kterému je ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti:
1. do 50 let věku 5 měsíců
2. od 50 do 55 let věku 8 měsíců
3. nad 55 let věku 11 měsíců.
Uchazeči o zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje po dobu:
1. poskytování starobního důchodu
2. poskytování dávek nemocenského pojištění
3. vazby
4. poskytování podpory při rekvalifikaci.

Uchazeč o zaměstnání, kterému v rozhodném období neuplynula celá podpůrčí doba a získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než 3 měsíce, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby.Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu.

Uchazeč o zaměstnání, kterému v rozhodném období uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců; tato doba se nevyžaduje, pokud ke skončení zaměstnání nebo výdělečné činnosti došlo ze zdravotních důvodu, nebo došlo-li ke skončení zaměstnání z organizačních důvodů nebo pro porušení povinností ze strany zaměstnavatele.

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním ukončeném zaměstnání, nebo posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 kalendářní měsíc, pokud uchazeč o zaměstnání naposledy vykonával samostatnou výdělečnou činnost a to:
1. v prvních dvou měsících ve výši 65 %,
2. další 2 měsíce 50 % a
3. po zbývající dobu ve výši 45 %

V případech, kdy doba předchozího zaměstnání je splněna započtením náhradní doby zaměstnání a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání, uchazeč o zaměstnání bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, a u uchazeče nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ stanoví se výše podpory v nezaměstnanosti následovně:
1. po dobu prvních 2 měsíců ve výši 0,15 násobku
2. další 2 měsíce ve výši 0,12 násobku
3. po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla žádost o tuto podporu podána.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58-násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla žádost o podporu v nezaměstnanosti podána (v roce 2017 je maximální výše tedy 15 660 Kč).
Informace si můžete přečíst na úřadě práce v dokumentu Základního poučení uchazeče o zaměstnání.

zpět

Přivýdělek při registraci na Úřadu práce


Od 1. 1. 2009 si uchazeči o zaměstnání mohou měsíčně přivydělat polovinu minimální mzdy. Je jedno kolik hodin práce (jaký úvazek) přivýdělek představuje. Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání:
- výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo
- výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na jeden měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Podmínkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je, že výkon výše uvedených činností není překážkou pro poskytování součinnosti úřadu práce při zprostředkování vhodného zaměstnání a pro přijetí nabídky vhodného zaměstnání.

Od 1.1.2011 byla zrušena možnost přivýdělku při pobírání podpory v nezaměstnanosti.

zpět

Podpora při rekvalifikaci


Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované úřadem práce a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu (§ 109 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). O podpoře při rekvalifikaci rozhoduje úřad práce. Podpora při rekvalifikaci se poskytuje po celou dobu rekvalifikace.

Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65-násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci (v roce 2014 je maximální výše tedy 16 004 Kč).

zpět

Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání


Při zprostředkování zaměstnání se věnuje zvýšená péče uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují. Jsou to zejména:
1. fyzické osoby se zdravotním postižením (dle zákona o zaměstnanosti, § 67),
2. fyzické osoby do 20 let věku,
3. těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu,
4. fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku,
5. fyzické osoby starší 50 let věku,
6. fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců,
7. fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc; těmito osobami se rozumí zejména fyzické osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo které v nich žijí, fyzické osoby společensky nepřizpůsobené, fyzické osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody nebo po propuštění z výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence a fyzické osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Pro zvýšení šancí (zaměstnatelnosti) a zaměstnanosti osob vedených v evidenci úřady práce využívají finanční nástroje a postupy, které jsou definované Zákonem o zaměstnanosti. Jedná se o příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % osob se zdravotním postižením a další příspěvky (viz v sekci Příspěvky od úřadů práce) a nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti. Nástroje, jimiž je realizována aktivní politika zaměstnanosti, jsou rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, příspěvek na zapracování a příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program.

Ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce slouží podle MPSV a úřadů práce individuální akční plán. Individuální akční plán je dokument, který vypracovává úřad práce za součinnosti uchazeče o zaměstnání. Obsahem individuálního akčního plánu je zejména stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. Při určování obsahu individuálního akčního plánu se vychází z dosažené kvalifikace, zdravotního stavu, možností a schopností uchazeče o zaměstnání. Individuální akční plán vypracuje úřad práce vždy, pokud je uchazeč o zaměstnání veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců. Uchazeč o zaměstnání je povinen poskytnout součinnost úřadu práce při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci a vyhodnocování, a to v termínech stanovených úřadem práce, a plnit podmínky v něm stanovené.

Individuální akční plán je dlouhodobý proces poradenství ke zprostředkování zaměstnání a vzdělávání a je rozdělen do třech etap. Jednotlivé etapy jsou na základě dohody mezi uchazečem a úřadem časově ohraničeny, hranice je možno podle individuálních potřeb uchazeče o zaměstnání upravovat. Po třetí etapě by vždy mělo následovat vyhodnocení účinnosti tohoto opatření. Cílem první etapy je, aby uchazeč získal dostatek informací, a proto obsahuje např. informace o právech a povinnostech uchazeče o zaměstnání, poučení, nabídku služeb úřadu práce, pozvánku na informační schůzku (možnosti rekvalifikace, možnosti podnikání, možnosti individuálních akčních plánů, atp.). Cílem druhé etapy je formulace a realizace dohodnutých cílů a zahrnuje zejména přímé zprostředkování (doporučenky, výběrová řízení), analýzu získaných informací, zvážení reálných možností uchazeče o zaměstnání, dále např. kurzy rozvoje osobnosti, psychologické poradenství, atd. Ve třetí etapě jsou vyhodnoceny konkrétní aktivity a konkrétní možná řešení, pokračuje přímé zprostředkování a probíhá vyhodnocování subjektivních a objektivních faktorů z pohledu různých odborných pracovníků úřadů práce, atp. (zdroj: Občanská poradna KC KROK, Rakovského 3138, Praha 12, viz http://www.financninoviny.cz/).

zpět

Pracovní rehabilitace


Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní spojené. Žádost osoby se zdravotním postižením obsahuje její identifikační údaje; součástí žádosti je doklad osvědčující, že je osobou se zdravotním postižením.
Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.
Osoby se zdravotním postižením mají právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitaci zabezpečuje úřad práce místně příslušný podle bydliště osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky nebo může na základě písemné dohody pověřit zabezpečením pracovní rehabilitace jinou právnickou nebo fyzickou osobu.
Úřady práce vytvářejí za účelem posouzení vhodné formy pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením odborné pracovní skupiny, složené zejména ze zástupců organizací zdravotně postižených a zástupců zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením.
Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace s ohledem na její zdravotní způsobilost, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost a kvalifikaci a s ohledem na situaci na trhu práce; přitom vychází z vyjádření odborné pracovní skupiny (§ 7 odst. 5 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti).
Na pracovní rehabilitaci mohou být na základě doporučení ošetřujícího lékaře vydaného jménem zdravotnického zařízení zařazeny fyzické osoby, které jsou uznány za dočasně neschopné práce. Zařazení této fyzické osoby na pracovní rehabilitaci nesmí být v rozporu s její zdravotní způsobilostí; úřad práce je povinen zařazení ohlásit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Příprava k práci, vzdělávání v rámci vzdělávacího programu a praxe na pracovišti, je cílená činnost směřující k zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo a k získání znalostí, dovedností a návyků nutných pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Tato příprava trvá nejdéle 24 měsíců. Informace dle zákona najdete v Zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v § 7, § 69 - § 74.
Příprava k práci osoby se zdravotním postižením se provádí:
1. na pracovištích jejího zaměstnavatele individuálně přizpůsobených zdravotnímu stavu této osoby; příprava k práci může být prováděna s podporou asistenta,
2. v chráněných pracovních dílnách a na chráněných pracovních místech právnické nebo fyzické osoby, nebo
3. ve vzdělávacích zařízeních státu, územních samosprávných celků, církví a náboženských společností, občanských sdružení a dalších právnických a fyzických osob.

O přípravě k práci uzavírá úřad práce s osobou se zdravotním postižením písemnou dohodu. Dokladem o absolvování přípravy k práci je osvědčení vydané právnickou nebo fyzickou osobou, u níž byla příprava k práci prováděna.
Osobě se zdravotním postižením, která nepobírá dávky nemocenského pojištění, starobní důchod nebo mzdu (plat) nebo náhradu mzdy (platu), náleží po dobu přípravy k práci na základě rozhodnutí úřadu práce podpora při rekvalifikaci. Podpora při rekvalifikaci náleží i v případě, že tato osoba není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání.
Zaměstnavateli, který provádí na svém pracovišti přípravu k práci osob se zdravotním postižením, může úřad práce uhradit náklady na přípravu k práci těchto osob. O přípravě k práci prováděné na pracovišti zaměstnavatele uzavírá úřad práce se zaměstnavatelem písemnou dohodu.

zpět

Volná pracovní místa


Zaměstnavatel získává zaměstnance v potřebném počtu a struktuře sám nebo za pomoci úřadu práce, od kterého může vyžadovat informace o situaci na trhu práce, popřípadě poradenskou činnost při výběru vhodných zaměstnanců z řad uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání nebo za pomoci agentury práce.
Zaměstnavatel je povinen do 10 kalendářních dnů oznámit příslušnému úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku (§ 37 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) a neprodleně, nejpozději do 10 kalendářních dnů, oznámit obsazení těchto míst. Volnými pracovními místy se rozumí nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance nebo je hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce. Lhůta pro oznámení počíná běžet dnem následujícím po vytvoření, uvolnění nebo obsazení pracovního místa.

zpět

Ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání


Úřad práce uchazeči o zaměstnání ukončí vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dnem:
1. nástupu do zaměstnání, a to na základě oznámení uchazeče o zaměstnání,
2. doručení písemné žádosti uchazeče o zaměstnání o ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání,
3. nástupu výkonu trestu odnětí svobody, nástupu výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence,
4. následujícím po uplynutí 6 měsíců ode dne vzetí uchazeče o zaměstnání do vazby,
5. zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, pokud úřad práce dodatečně zjistil, že uchazeč o zaměstnání nebyl způsobilý být účastníkem právních vztahů podle zákona o zaměstnanosti,
6. pozbytí způsobilosti uchazeče o zaměstnání být účastníkem právních vztahů podle zákona o zaměstnanosti.

zpět

Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání


Úřad práce uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže
1. nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání,
2. nesplní oznamovací povinnost nebo neoznámí další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, nejpozději do 8 kalendářních dnů,
3. není podle lékařského posudku schopen plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání,
4. zrušil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
5. vykonává nelegální práci.

Dále uchazeče o zaměstnání úřad práce z evidence vyřadí rozhodnutím, jestliže bez vážných důvodů :
1. odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání,
2. odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci nebo neplní povinnosti související s rekvalifikací,
3. neposkytne součinnost při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci nebo vyhodnocování anebo neplní podmínky v něm stanovené,
4. odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu, psychologickému vyšetření,
5. maří součinnost s úřadem práce.

V těchto případech může být uchazeč o zaměstnání znovu zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání nejdříve po uplynutí doby 6 měsíců ode dne tohoto vyřazení, a to na základě nové písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání.

Vhodným zaměstnáním je zaměstnání:
1. které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
2. jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby,
3. které je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce a
4. které odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno jeho kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání.

Pro uchazeče o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu delší než 1 rok, je vhodným zaměstnáním i takové zaměstnání, které
1. splňuje podmínky stanovené v písm. a), b) a d) nebo
2. splňuje podmínky stanovené v písm. a), c) a d) a délka jeho pracovní doby činí nejméně 50 % stanovené týdenní pracovní doby.

zpět