INFORMAČNÍ PORTÁL

Křižovatka informací, kontaktů a šancí pro vás
 


ÚvodPříspěvky a důchodySlužbyPomůckyVzděláváníPracovní uplatněníBariéryOrganizaceVolný časPraktické informace a formuláře

Informace: verze pro tisk

Praktické informace


Endoprotéza a kontrola na letišti


Otázka:
Jsem po totální endoprotéze a mám v noze kovovou náhradu. Chystám se na dovolenou a chci využít leteckou přepravu. Očekávám však potíže při průchodu bezpečnostním rámem (kov bude "pípat"). Jak tento problém dopředu vyřešit?

Odpověď:
Pracovník Českých aerolinií uvedl, že v takovém případě je vhodné mít písemné vyjádření lékaře o daném zákroku včetně přesného umístění náhrady. Potvrzení je dobré mít nejen v českém, ale i anglickém jazyce pro zahraniční kontrolu v cílové destinaci. Toto opatření by mělo být dostatečné pro váš bezproblémový průchod letištní kontrolou.

zpět

Osoba na elektrickém invalidním vozíku jako účastník silničního provozu


Otázka:
Jezdím s elektrickým vozíkem po silnici. Musím mít označení jako motorové vozidlo (světla apod.)?

Odpověď:
Osoba na elektrickém invalidním vozíku je považována za chodce dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, může využít chodník (pokud šířka vozíku nepřesahuje 60 cm) nebo jet po pravé straně krajnice. Vozík nemusí mít žádné zvláštní označení či výbavu.

zpět

Invalidní důchod bez nároku na výplatu


Otázka:
Uznali mě invalidním, ale nedostávám žádné peníze. Jak je to možné?

Odpověď:
Na základě posouzení zdravotního stavu můžete být uznáni osobou invalidní, ale pokud jste nesplnili potřebnou dobu důchodového pojištění, nemáte nárok na výplatu dávky. V některých případech je možné chybějící částku pojištění doplatit, proto se informujte přímo na OSSZ.

zpět

Započtení výdělků do výše invalidního důchodu


Otázka:
Byla jsem teď u LPK, prodloužili mi výplatu invalidního důchodu III. stupně, během dosavadního pobírání ID III. stupně jsem pracovala, dojde k započtení dosažených výdělků (tedy ke změně výše vypláceného ID)?

Odpověď:
K přepočtu již vypláceného ID nedojde, dosažené výdělky budou ale zohledněny při výpočtu starobního důchodu.

zpět

Výměna baterií u elektrického invalidního vozíku (hrazená zdravotní pojišťovnou)


Otázka:
Hradí výměnu baterií u elektrického invalidního vozíku zdravotní pojišťovna?

Odpověď:
Proplacení baterií k elektrickému invalidnímu vozíku lze žádat v rámci "oprav elektrického vozíku", zdravotní pojišťovny přispívají do výše 90% z ceny baterií, proplacení je možné pouze v případě, že jej schválí revizní lékař zdravotní pojišťovny.

zpět

Nemocenské dávky pečující osoby


Otázka:
Mám jako pečující osoba nárok na nemocenské dávky? Pečuji o maminku ve III. stupni závislosti.

Odpověď:
Na nemocenské dávky nemají nárok osoby, které pečují o příjemce příspěvku na péči a nejsou nikde jinde zaměstnány. Péče o druhou osobu ve II.-IV. stupni závislosti je náhradní dobou důchodového pojištění, ale nejsou odváděny zálohy na nemocenské pojištění.

zpět

Potvrzení schopnosti poskytovat péči


Otázka:
Mám I. stupeň příspěvku na péči, moje manželka má III. stupeň. Mohu být pečující osoba a pečovat o manželku?

Odpověď:
Můžete být pečujíící osoba a pečovat o Vaši manželku, potřebujete však potvrzení od lékaře, že jste schopen péči poskytovat. Pokud však máte Vy i Vaše manželka hodnocenu některou ze základních životních potřeb jako nezvládnutou, pak musíte pomoc s touto základní životní potřebou (popř. potřebami) zajistit jinou osobou, popř. sociální službou.

zpět

Plavky pro inkontinentní osoby


Otázka:
Doslechl jsem, že existují speciální ochranné plavky pro inkontinentní osoby. Kde se dají sehnat?

Odpověď:
Ochranné plavky, které se využívají k pobytu inkontinentních osob v bazénu a při balneoterapii, nabízí firma Apos, Kotlanova 3, 628 00, Brno, tel.: 541 217 516, 541 217 820, e-mail: info@aposbrno.cz, www.aposbrno.cz.

zpět

Odtah automobilu označeného "znakem vozíčkáře"


Otázka:
Mám průkaz ZTP a auto označené znakem vozíčkáře. Nevšiml jsem si značky blokového čištění a auto mi bylo odtaženo. Má na to policie nárok?

Odpověď:
Ano. Pokud se dopustíte dopravního přestupku, policie může auto s označením O1 odtáhnout na záchytné parkoviště a vy jste povinen zaplatit stanovenou pokutu. Auto označené znakem vozíčkáře však nesmí nikdy dostat tzv. botičku (vychází ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, § 17a, odst. 4., bod b).

zpět

Prodej elektrického invalidního vozíku hrazeného pojišťovnou


Otázka:
Mám elektrický invalidní vozík od pojišťovny, nyní si po 5 letech budu žádat o nový. Mohu ten původní prodat?

Odpověď:
Ne! Pomůcky hrazené pojišťovnou jsou jejím vlastnictvím i po uplynutí lhůty pro nárok na další pomůcku. Vozík tedy není vaším majetkem tudíž jej nemůžete prodat. Technický stav vozíku nejprve zhodnotí revizní technik. Ten buď vozík vyřadí nebo jej můžete používat dál a o nový žádat až později.

zpět

Znalecký posudek na invalidní vozík


Otázka:
Potřebuji získat znalecký posudek na svůj invalidní vozík, ale nevím, na koho se mám obrátit. Můžete mi poradit, kdo tyto posudky vydává?

Odpověď:
Invalidní vozík je v tomto případě srovnatelný s jízdním kolem, posudek vám tedy může zpracovat znalec v tomto oboru. Je nutné znát stáří vozíku a jeho pořizovací cenu.

zpět

Kritéria pro přidělení bezbariérového bytu


Otázka:
Na základě jakých kritérií se posuzuje nárok na přidělení bezbariérového bytu?

Odpověď:
Každá obec může mít svou vlastní metodiku přidělování bytů. V zásadě se hodnotí zdravotní stav žadatele (míra postižení a mobility), podmínky stávajícího bydlení (technické parametry, možnosti úprav a s tím spojené náklady, parkování), sociální situace žadatele (majetkové poměry, pobírání důchodu, dávek, příspěvků, osoby ve společné domácnosti), místo trvalého pobytu.

zpět

Zápis zdvihací plošiny do katastru nemovitostí


Otázka:
Je zdvihací plošina pro tělesně postižené stavbou zapisovanou do katastru nemovitostí?

Odpověď:
Do katastru nemovitostí se zapisují pouze stavby - zastavěné a nezastavěné plochy pozemku. Zdvihací plošina stejně jako např. výtah jsou pro účel zápisu do katastru nemovitostí pouze technickým zařízením, do katastru se tedy nezapisují.

zpět

Invalidní důchod a výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost


Otázka:
Pobírám invalidní důchod, zaměstnavatel mi chce dát výpověď kvůli nadbytku pracovníků. Má na to právo nebo jsem jako osoba s postižením nějak chráněn?

Odpověď:
Osoby se zdravotním postižením mají stejná práva i povinnosti jako každý jiný zaměstnanec. Z důvodu nadbytečnosti vás tedy zaměstnavatel může propustit, v tom případě máte nárok na tříměsíční odstupné. Nevztahují se na vás žádné ochranné mechanismy, můžete tedy dostat výpověď, zaměstnavatel vám nemusí nabízet jiné pracovní místo ani náhradu mzdy.

zpět

Euroklíč


Otázka:
Kde mohu získat Euroklíč?

Odpověď:
V České republice fungují dva oficiální distributoři Euroklíčů - Národní rada osob se zdravotním postižením ČR a Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.

zpět

Databáze léků včetně doplatků


Otázka:
Existuje nějaký seznam léků dostupných v ČR s uvedením doplatků?

Odpověď:
Databázi léků s vyčíslením případného doplatku naleznete na http://www.mzcr.cz/leky.aspx.

zpět

Bezbariérové bazény v Brně


Otázka:
Jaké bazény v Brně jsou bezbariérově přístupné?

Odpověď:
Ohledně bezbariérovosti bazénů v Brně máme tyto informace:
Městské lázně Ponávka - zvedák, bezbariérové toalety i prostory, vyškolení plavčíci
Bazén Kraví Hora - zvedák nemají, ale plavčíci používají speciální nosítka do vody, bezbariérové, raději předem zavolat
Bazén Lužánky (Kometa Brno) - bezbariérové ženské záchody, není zvedák, ale do vody pomůže plavčík - raději předem zavolat

zpět

Počet vyhrazených míst k sezení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace


Otázka:
Kolik míst by mělo být v hromadné dopravě vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace?

Odpověď:
Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, §12, stanovuje, že dopravce vyhradí a označí v každém jednotlivém vozidle nejméně dvě místa k sezení pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace. V městské hromadné dopravě dopravce vyhradí a označí pro tyto účely nejméně šest míst k sezení v každém jednotlivém vozidle. Na dráze lanové s uzavřenými vozidly se místo k sezení pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace vyhrazuje a označuje alespoň v jednom vozidle.

zpět

Omezení svéprávnosti


Otázka:
Mám mentálně postižené dítě, které brzy dovrší 18 let, chceme podat návrh na omezení svéprávnosti, jak máme postupovat?

Odpověď:
Dle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) lze od 1. 1. 2014 svéprávnost osoby pouze omezit a to maximálně na 3 roky, poté soud opět přezkoumá situaci a případně omezení prodlouží.
Podání podnětu nebo návrhu k zahájení řízení o omezení svéprávnosti u příslušného soudu dle bydliště osoby, jejíž svéprávnost má soud svým rozhodnutím omezit (jedná se o opatrovnické oddělení okresního soudu, tedy soudu prvního stupně). Podání návrhu je zdarma. Pokud u soudu nebudete chtít zastupování advokátem je i řízení před soudem zdarma, zastupování advokátem není v tomto případě nutné. Existuje tu výjimka - soud může naznat, že náklady řízení (je-li to vzhledem k majetkovým poměrům vhodné) mohou být k tíži omezovaného. Nicméně toto není v praxi běžné.
V návrhu je vhodné uvést všechny obtíže a doporučuje se rovnou připojit i lékařskou zprávu dokládající zdravotní stav. Často je společně s návrhem podáván také návrh na ustanovení opatrovníka. Je jen vhodné tento návrh připojit k návrhu o omezení způsobilosti, i když nemusíte navrhovat nikoho konkrétního.
Výkon opatrovnictví je bezplatný. Pouze pokud by zde byla širší správa jmění, tak může soud určit částku, která by se opatrovníkovi (pro správu jmění) vyplácela z finančních prostředků opatrované osoby. Soud může následně vyžadovat od opatrovníka doklady o hospodaření s penězi a majetkem osoby omezené ve svéprávnosti.

Bližší informace o omezení svéprávnosti dle nového občanského zákoníku naleznete v brožuře vydané Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. - brožura je dostupná ZDE.

Vzor návrhu na omezení svéprávnosti naleznete ZDE.

zpět

Převedení na jinou práci a okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem


Otázka:
Zhoršil se mi výrazně zdravotní stav a již nezvládám práci na dosavadní pozici, co mám dělat?

Odpověď:
Pokud práci na současné pozici již nezvládáte vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu, můžete podat žádost o tzv. převedení na jinou práci dle § 41 Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Tuto žádost je třeba doložit posudkem poskytovatele pracovnělékařských služeb potvrzujícím, že jste # vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě pozbyl/pozbyla způsobilost konat dosavadní práci# (tato formulace by měla být v posudku uvedena). Posudek by měl zpracovat závodní lékař zaměstnavatele; pokud zaměstnavatel závodního lékaře nemá, má váš zaměstnavatel právo určit, který lékař má posudek zpracovat. Zaměstnavatel má 15 dnů na to, aby vám nabídl jiné pracovní místo. Pokud tak neučiní (bez ohledu na důvod), můžete po vypršení lhůty okamžitě zrušit pracovní poměr dle § 56, odst. 1 Zákoníku práce a získat náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Samozřejmě pokud vám zaměstnavatel jinou práci nabídne, můžete ji buď přijmout, nebo odmítnout a tím nárok na náhradu mzdy nebo platu zaniká.
Ke stažení:

vzor žádosti o převedení na jinou práci
vzor okamžitého zrušení pracovního poměru

zpět

Průtahy v řízení u správního úřadu nebo soudu


Otázka:
Loni v listopadu jsem podával žádost o příspěvek na péči, nyní je již konec července a stále nemám rozhodnutí o příspěvku, jak mám postupovat?
Odpověď:
Máte možnost podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti úřadu , který Vaši žádost o příspěvek vyřizuje. Žádost se podává k nadřízenému úřadu, který by měl zpravidla rozhodnout do 30 dnů od obdržení žádosti. Pokud Vám z důvodu nečinnosti úřadu vznikla majetková nebo nemajetková újma, můžete také žádat finanční odškodnění za průtahy úřadu.

Výše uvedený postup lze použít i v případě nečinnosti soudu.

Vzory pro podání výše uvedených opatření naleznete ZDE.zpět

Minimální mzda a invalidní důchod


Otázka:
Pobírám invalidní důchod a našel jsem si zaměstnání na plný úvazek, zaměstnavatel mi nabízí minimální mzdu. Kolik činí minimální mzda?

Odpověď:
Dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, je základní sazba minimální mzdy za plný úvazek (40 hodin/týdně) stanovena ve výši 11 000 Kč (66Kč/hod.) bez ohledu na to, zda zaměstnanec pobírá invalidní důchod či nikoliv. Výše uvedené nařízení vlády dále uvádí nejnižší úrovně zaručené mzdy dle tzv. skupin prací - bližší informace naleznete přímo v textu výše uvedeného nařízení - text je dostupný ZDE.

zpět

Euroklíč


Otázka:
Slyšel jsem, že v Jihomoravském kraji lze nyní získat Euroklíč zdarma, je to pravda? Kde ho mohu získat a co k tomu potřebuji?

Odpověď:
Euroklíče zdarma distribuuje v Brně Odbor sociální péče Magistrátu města Brna, referát péče o osoby se zdravotním postižením - paní Eva Olivová, Koliště 19, 1. patro, dv. č. 116.
Kromě držitelů průkazů TP, ZTP a ZTP/P se klíč vydává také onkologickým pacientům, stomikům, při onemocnění diabetes a rodičům s dětmi do 3 let.
Euroklíče zdarma distribuují také další Městské úřady obcí v Jihomoravském kraji - kontakty na úřady distribuující euroklíče a další informace o projektu Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012 naleznete zde.

zpět