INFORMAČNÍ PORTÁL

Křižovatka informací, kontaktů a šancí pro vás
 


ÚvodPříspěvky a důchodySlužbyPomůckyVzděláváníPracovní uplatněníBariéryOrganizaceVolný časPraktické informace a formuláře

Informace:verze pro tisk

Výhody pro zdravotně postižené


Legislativa


Průkazy osob se zdravotním postižením
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením a vyhrazení parkovacího místa
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Daňové a poplatkové úlevy
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích

Sleva na telefon
Nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby

zpět

Průkazy osob se zdravotním postižením obecně


Průkaz osoby se zdravotním postižením může získat osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Průkaz osoby se zdravotním postižením je vydáván ve třech stupních - TP, ZTP a ZTP/P. Zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace, uvádíme u jednotlivých stupňů průkazu.

Doba platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením je nejvýše 5 let u osob do 18 let věku a nejvýše 10 let u osob starších 18 let věku.

V případě, že vám nebyl průkaz osoby se zdravotním postižením přiznán nebo vám byly odejmut, lze ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí o nepřiznání nebo odejmutí průkazu podat odvolání. Vzor odvolání naleznete ZDE.

Držitelům průkazu ZTP a ZTP/P může být poskytnuta sleva vstupného na kulturní a sportovní akce. Záleží na pořadateli akce, zda bude průkazky akceptovat. Každopádně vždy stojí za to, zkusit se průkazkou prokázat. Některé pořadatelské agentury dávají i vstup zdarma,je třeba se informovat přímo u ní, protože v předprodejích o těchto výhodách většinou nevědí. Na tyto průkazky je vázáno i přiznání dalších výhod, které jsou uvedeny v dalších kapitolách.

zpět

Průkaz TP


Průkaz TP náleží osobám se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru je schopna chůze se sníženým dosahem a má problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu. Středně těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a zhoršenou schopnost orientace má jen v exteriéru.

Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni středně těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:
a) ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné omezení funkce horní končetiny,
b) anatomická ztráta několika prstů nohou nebo ztráta nohy v nártu a výše až po bérec včetně,
c) podstatné omezení funkce dolní končetiny,
d) středně těžké omezení funkce dvou končetin,
e) zkrácení dolní končetiny přesahující 5 cm,
f) postižení pánve s poruchou pánevního prstence a závažnou neurologickou symptomatologií,
g) postižení páteře s často recidivujícími projevy nervosvalového dráždění a poruchou svalového korzetu nebo se ztuhnutím dvou úseků páteře,
h) stavy spojené s často se opakujícími poruchami vědomí nebo závrativými stavy,
i) omezení pohyblivosti a celkové výkonnosti při běžném zatížení při interních a onkologických postiženích,
j) psychické postižení s opakujícími se poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně vysoce funkčního typu autismu,
k) neurodegenerativní postižení s pohybovou chudostí, poruchou posturální stability, slabostí dvou končetin a podstatným snížením dosahu chůze.

Osoba, která je držitelem průkazu TP, má nárok na:
 • vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky
 • přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.
 • zpět

  Průkaz ZTP


  Průkaz ZTP náleží osobám s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. Těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a v exteriéru má značné obtíže.

  Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:
  a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uživatel protézy,
  b) anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci,
  c) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce,
  d) anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,
  e) anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí,
  f) těžké omezení funkce dvou končetin,
  g) postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo závažnou nestabilitou pánevního prstence,
  h) postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří úseků páteře nebo závažné deformity páteře s omezením exkurzí hrudníku,
  i) těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických postiženích,
  j) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku,
  k) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena,
  l) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,
  m) psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně středně funkčního typu autismu,
  n) neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů.

  Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na:
 • vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky
 • přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních
 • bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.
 • zpět

  Průkaz ZTP/P


  Průkaz ZTP/P náleží osobám se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra. Zvlášť těžkým funkčním postižením pohyblivosti a úplným postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna chůze v domácím prostředí se značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze, v exteriéru není schopna samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku. Zvlášť těžkým funkčním postižením orientace a úplným postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu není schopna samostatné orientace v exteriéru.

  Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni zvlášť těžkého funkčního postižení nebo úplného postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:
  a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, interiérový uživatel protézy nebo odkázanost na invalidní vozík z uvedeného důvodu,
  b) anatomická ztráta dolních končetin v bércích nebo výše,
  c) anatomická ztráta horních končetin v úrovni lokte nebo výše nebo anatomická ztráta horní a dolní končetiny v úrovni paže a stehna,
  d) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce a současná funkční ztráta horní končetiny,
  e) funkční ztráta dolních končetin se ztrátou opěrných funkcí,
  f) zvlášť těžká porucha pohyblivosti na základě závažného postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí; funkčním celkem se rozumí hrudník, páteř, pánev, končetina,
  g) disproporční poruchy růstu provázené závažnými deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška nepřesahuje po ukončení růstu 120 cm,
  h) multiorgánové selhávání dvou a více orgánů nebo ztráta imunity spojené se zvlášť těžkým postižením orientace nebo pohyblivosti,
  i) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby mladší 18 let věku,
  j) neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit se správnou světelnou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální zraková ostrost není postižena, nebo úplná nevidomost obou očí, kterou se rozumí ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,
  k) kombinované těžké postižení sluchu a zraku (těžká hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera horší než 65%, a oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,
  l) střední, těžká nebo hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ nižší než 50,
  m) psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace včetně nízkofunkčního typu autismu,
  n) neurodegenerativní postižení s akinézou, mnohočetnými velmi těžkými hybnými komplikacemi a těžkými neuropsychickými projevy.

  Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, má nárok na:
 • vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky
 • přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních
 • bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy
 • bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě (tzn. MHD, doprava autobusem a vlakem)
 • bezplatnou dopravu vodicího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.
 • zpět

  Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením a vyhrazení parkovacího místa


  Držitelům průkazů ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P vydávají sociální odbory obcí s rozšířenou působností od 1.8.2011 tzv. "parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením" (do tohoto data byla vydávána tzv. označení O1), který je opravňuje stát po dobu nezbytně nutnou s autem na místech, kde je zákaz stání , pokud tím nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu a je-li to naléhavě nutné (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 67).
  Vyhláška č. 30/2001 Sb., § 15, odst. 2 a 3 potom upřesňuje, že takto označená auta mohou vjíždět na místa se zákazovou značkou s dodatkovými tabulkami "Mimo zásobování" nebo "Mimo dopravní obsluhu". V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné lze tolerovat i vjezd za značku s dodatkovou tabulkou "Jen zásobování" nebo "Jen obsluha".

  Dále podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jsou držitelé průkazů ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P osvobozeni od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice podle §20a, odst. 1, písm. h). Občané, jimž bylo vydán tento průkaz, tedy neplatí dálniční známku. Tato výhoda je tedy vázána na průkaz osoby se zdravotním postižením, nikoli na parkovací kartu, a platí pouze, je-li v autě přepravována osoba s přiznaným stupněm průkazu osoby se zdravotním postižením (viz.výše) a je-li držitelem motorového vozidla postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.
  Od 1.9.2012 se osvobození od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice vztahuje také na vozidla provozovaná domovy pro osoby se zdravotním postižením, slouží-li tato vozidla k přepravě osob se zdravotním postižením (dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, §20a, odst. 1, písm. k)). Dle vyjádření Ředitelství silnic a dálnic tato vozidla nemusí mít dálniční známku ani v případě, kdy klient není právě ve vozidle přítomen (např. v případě, že se vozidlo vrací ze zdravotnického zařízení, kam vezlo klienta domova pro OZP). ŘSD doporučuje, aby pro případ kontroly měl řidič vozidla k dispozici kopii zřizovací listiny domova, kde je přímo zmíněno, že se jedná o domov pro OZP dle §48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Domov pro OZP by také měl být zapsán v technickém průkazu vozidla jako jeho provozovatel.

  Nad rámec zákona bylo dohodnuto s Policejním prezidiem České republiky a Celní správou ČR, že policisté a celníci při kontrolách nebudou pokutovat řidiče motorového vozidla, který nebude mít vozidlo opatřeno dálničním kupónem, jestliže předloží potvrzení, že osoba jí blízká, která požívá výhody osvobození od poplatku za užití zpoplatněných komunikací, je umístěna v některém zdravotnickém zařízení (např. lázních) nebo zařízení sociální péče a uživatel vozidla pro ni jede nebo se od ní vrací. V tomto případě musí řidič předložit potvrzení vedení předmětného zařízení, že těžce zdravotně postižený občan je pacientem nebo klientem tohoto zařízení. Tato informace je uvedena na internetových stránkách Ministerstva dopravy ČR (ZDE - text v závěru stránky).

  Majitel vozidla s přiznaným průkazem ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P si dále může požádat o vyhrazené parkovací místo v místě bydliště podle zákona č. 361/2000 Sb. § 67, odst. 8. O to je třeba zažádat na obci s rozšířenou působností - odbor dopravy. K vyhrazenému místu se vztahuje více poplatků - za povolení ke zřízení, za užívání místa a za vyznačení (namalování místa). Žadatel je podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, osvobozen od poplatku za povolení ke zřízení takového místa. Poplatek za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích neplatí osoby zdravotně postižené. Poplatek za vyznačení místa je žadatel povinen uhradit, vlastní značení provádí odbor dopravy nebo si ho můžete dojednat u soukromé firmy.

  Co se týče výhod v EU, od 1.8.2011 je v rámci ČR vydávaná parkovací karta platná v rámci celé EU (její vzhled je sjednocen s kartami v ostatních členských státech). Výhoda neplacení dálniční známky je však nastavena pouze pro území ČR. V zahraničí mohou existovat odlišné podmínky na zpoplatnění komunikace. Parkovací průkaz pro OZP tedy platí v EU především pro parkování, nicméně doporučujeme si před odjezdem do zahraničí přesně zjistit podmínky v zemi, kam cestujete. Na ostatních "přenositelných" výhodách po celé EU se prozatím členské státy EU nedohodly.

  zpět

  Daňové a poplatkové úlevy


  a) osvobození od daně ze staveb a jednotek
  Od daně ze staveb a jednotek jsou dle §9, bodu n) a o) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, osvobozeny
  n) zdanitelné stavby, které jsou budovou obytného domu, nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, který je příjemcem příspěvku na živobytí nebo je osobou společně posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému bydlení,
  o) zdanitelné stavby, které jsou budovou pro rodinnou rekreaci a jsou ve vlastnictví
  1. držitele průkazu ZTP, který je buď příjemcem příspěvku na živobytí nebo osobou společně posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí, nebo
  2. držitele průkazu ZTP/P.

  b) úlevy na dani z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Sleva na dani
  Poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období snižuje o tyto částky:
  - 24 840 Kč na poplatníka,
  - 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč; je-li manželce (manželovi) přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, dávky osobám se zdravotním postižením, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách,,,, který je od daně osvobozen podle § 4. U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manžela nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů,
  - 2 520 Kč, je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu,,
  - 5 040 Kč, je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni, zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů invalidní ve třetím stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve třetím stupni,,
  - 16 140 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P,

  Daňové zvýhodnění na vyživované dítě
  Poplatník daní z příjmů má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti ve výši
  • 15 204 Kč ročně (tzn. 1 267 Kč měsíčně) na jedno dítě,
  • 19 404 Kč ročně (tzn. 1 617 Kč měsíčně) na druhé dítě a
  • 24 204 Kč ročně (tzn. 2 017 Kč měsíčně) na třetí a každé další dítě,
  pokud neuplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo § 35b (tzn. nelze uplatnit u poplatníka, kterému byl poskytnut příslib investiční pobídky - bližší informace doporučujeme získat na příslušném finančním úřadě).

  Pokud je vyživované dítě žijící ve společné domácnosti držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se daňové zvýhodnění na dvojnásobek:
  • 30 408 Kč ročně (2 534 Kč měsíčně) na jedno dítě
  • 38 808 Kč ročně (3 234 Kč měsíčně) na druhé dítě a
  • 48 408 Kč ročně (4 034 Kč měsíčně) na třetí a každé další dítě.
  Daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě lze uplatnit formou
 • slevy na dani - pokud byste po odečtení slev na dani dle §35ba (bližší informace v úvodu této podkapitoly) měli měsíčně odvést na dani více než 1 267 Kč (resp. 2 534 Kč), odvedli byste o tuto částku méně
 • daňového bonusu - pokud byste po odečtení slev na dani dle §35ba (bližší informace v úvodu této podkapitoly) měli odvést daň ve výši 0 Kč, byl by vám vyplacen daňový bonus ve výši 1 267 Kč (resp. 2 534 Kč)
 • kombinace slevy na dani a daňového bonusu - pokud byste po odečtení slev na dani dle §35ba (bližší informace v úvodu této podkapitoly) měli odvést méně než 1 267 Kč (resp. 2 534 Kč), odvedli byste daň a zbývající částka by vám byla vyplacena jako daňový bonus - např. pokud byste měli odvést daň ve výši 734 Kč a vaše dítě je držitelem průkazu ZTP/P, odvedli byste daň a bylo by Vám vyplaceno 1 800 Kč

 • Maximální výše daňového bonusu je 60 300 Kč ročně (tzn. 5025 Kč měsíčně), bez ohledu na to, jestli je vyživované dítě držitelem průkazu ZTP/P; do limitu se sčítají daňové bonusy na všechny vyživované děti v domácnosti. Daňový bonus může uplatnit pouze osoba, jejíž roční příjem ze zaměstnání je vyšší než šestinásobek minimální mzdy v ČR, tzn. 80 100 Kč.

  Na totéž dítě může uplatnit daňové zvýhodnění pouze jedna z osob, které dítě vyživují. Rodiče se mohou dohodnout, že po část roku uplatní zvýhodnění otec, po část roku matka, podle toho, kdo má v dané období příjem a může tedy uplatnit zvýhodnění, ale toto musí doložit svému zaměstnavateli nebo k daňovému přiznání.

  !!!POZOR!!! Pokud zvýhodnění uplatňujete u zaměstnavatele měsíčně, jsou vám vypláceny daňové bonusy, ale nejste zaměstnáni celý rok nebo máte nízké příjmy a po uplynutí kalendářního roku zjistíte, že vaše roční příjmy nedosáhly šestinásobku minimální mzdy - pak musíte podat daňové přiznání, daňový bonus se stává nedoplatkem a musíte jej vrátit.

  Za vyživované dítě poplatníka se považuje dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka), pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je
  a) nezletilým dítětem,
  b) zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu III. stupně a
  1. soustavně se připravuje na budoucí povolání,
  2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
  3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

  c) Vrácení daně z přidané hodnoty - nákup automobilu financovaný z příspěvku na zvláštní pomůcku
  Při koupi auta z příspěvku od Úřadu práce je možné zažádat na finančním úřadě v místě trvalého bydliště o vrácení daně z přidané hodnoty. Tento nárok najdete v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 85. Osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení DPH u jednoho osobního auta zakoupeného v ČR v období pěti let v maximální výši 100 000,- Kč. Nárok na vrácení zaplacené daně lze uplatnit nejpozději do 3 let od konce kalendářního měsíce, ve kterém jste obdrželi rozhodnutí příslušného úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení osobního automobilu, nebo od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo. Žádost o vrácení DPH musí mít tyto náležitosti:
 • jméno, příjmení, trvalé bydliště a rodné číslo zdravotně postižené osoby,
 • rozhodnutí úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla,
 • daňový doklad nebo doklad o nákupu osobního automobilu, který byl vystaven plátcem daně,
 • na dokladu je plátce povinen uvést tyto údaje: své obchodní jméno, sídlo, daňové identifikační číslo, rozsah a předmět daňového plnění, datum nákupu, sazbu daně a její výši.

 • Vrácení daně můžete uplatnit i při nákupu staršího ojetého vozu. Je však třeba si vždy dopředu ověřit u prodejce, zda je plátcem DPH a zda vám může vystavit doklad, kde bude DPH vyčíslena. Bez toho nelze o její vrácení požádat. U auta zakoupeného v bazaru je třeba mít na paměti, že DPH se vrací (až na ojedinělé případy) pouze z rabatu autobazaru.
  Daňová úleva je vázána pouze na příspěvek na zakoupení vozidla, není možné ji uplatnit na vůz, který si koupíte sami.

  Ke stažení:
  vzor žádosti o vrácení DPH

  d) poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků podle zákona č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých dalších zákonů, § 37e
  Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

  e) správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb.
  Položka č. 5
  a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu - 30 Kč za každý podpis nebo razítko.
  Od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.
  Tuto výhodu poskytuje i Hospodářská komora ČR.
  Výhoda neplatí v případě, že si podpis nebo listinu necháte ověřit u notáře nebo na pobočce České pošty.

  Položka č.12
  c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1 000 Kč
  d) Vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem - 1 000 Kč
  Od poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

  Položka č.18
  Vydání stavebního povolení
  a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci: 5 000 Kč
  b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty: 10 000 Kč

  Za vydání stavebního povolení ke změně dokončené stavby se poplatky u výše uvedených položek snižují na polovinu.

  Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P) má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu, tzn. pokud stavíte novou stavbu, nejste od poplatku osvobozeni.

  Položka č.26
  a) Zápis do registru vozidel, jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly - 800 Kč
  f) Vydání řidičského průkazu - 50 Kč
  Od poplatků jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P). Dle vyjádření Ministerstva financí se osvobození vztahuje i na vozidlo, jehož provozovatelem je rodič zdravotně postiženého dítěte nebo opatrovník osoby zbavané způsobilosti k právním úkonům, pokud je dítě (osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům) držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.
  Osvobození od tohoto poplatku se vztahuje pouze na osobní automobil, nikoliv na čtyřkolku. (vychází ze zákona č. 56/2001 Sb., přílohy č.1)

  Položka č.27
  e) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole - 1 000 Kč.
  Od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P). Dle vyjádření Ministerstva financí se osvobození vztahuje i na vozidlo, jehož provozovatelem je rodič zdravotně postiženého dítěte nebo opatrovník osoby zbavané způsobilosti k právním úkonům, pokud je dítě (osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům) držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.

  Položka č 36
  a) Povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P) - poplatek tyto osoby nehradí.

  f) poplatek za použití dálnice a rychlostní silnice podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  Od poplatku je osvobozen automobil přepravující těžce zdravotně postižené občany, kterým byly podle zvláštního právního předpisu přiznány výhody II. stupně (ZTP), s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně (ZTP/P), pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.
  Ministerstvo dopravy na svých webových stránkách dále uvádí, že nad rámec zákona bylo dále dohodnuto s Policejním prezidiem České republiky a Celní správou ČR, že policisté a celníci při kontrolách nebudou pokutovat řidiče motorového vozidla, který nebude mít vozidlo opatřeno dálničním kupónem, jestliže předloží potvrzení, že osoba blízká, která požívá výhody osvobození od poplatku za užití zpoplatněných komunikací, je umístěna v některém zdravotnickém zařízení (např. lázních) nebo zařízení sociální péče a uživatel vozidla pro ni jede nebo se od ní vrací.
  Od 1.9.2012 se osvobození od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice vztahuje také na vozidla provozovaná domovy pro osoby se zdravotním postižením, slouží-li tato vozidla k přepravě osob se zdravotním postižením. Dle vyjádření Ředitelství silnic a dálnic tato vozidla nemusí mít dálniční známku ani v případě, kdy klient není právě ve vozidle přítomen (např. v případě, že se vozidlo vrací z ozdravovny, kam vezlo klienta domova pro OZP). ŘSD doporučuje, aby pro případ kontroly měl řidič vozidla k dispozici kopii zřizovací listiny domova, kde je přímo zmíněno, že se jedná o domov pro OZP dle §48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Domov pro OZP by také měl být zapsán v technickém průkazu vozidla jako jeho provozovatel.
  Od poplatku je dále osvobozen automobil přepravující nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou (tuto skutečnost doporučujeme doložit vyjádřením odborného ošetřujícího lékaře).

  g) místní poplatky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  - § 2 - poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, závislá a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod. Sazba poplatku ze psů činí až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí až 200 Kč za kalendářní rok.
  - § 3 - poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají osoby nevidomé, závislé a držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci
  - § 4 - poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené
  - § 10 - poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města neplatí držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci

  h) rozhlasové a televizní poplatky podle zákona č. 348/2005, o rozhlasových a televizních poplatcích
  1) Od rozhlasového a televizního poplatku jsou osvobozeny
  a) osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti,
  (2) Od rozhlasového a televizního poplatku je dále osvobozena fyzická osoba,
  a) jde-li o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima ,
  b) žije-li v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti.
  Při zjišťování příjmů se postupuje podle zákona o životním a existenčním minimu.

  Poplatník, který je z výše uvedených důvodů od poplatků osvobozen, musí podat žádost o osvobození od poplatků za televizní nebo rozhlasový přijímač, a to podle toho, jak poplatky dříve platil:
  1. ve formě SIPO na pobočkách České pošty - podá vyplněnou žádost (kterou by měl dostat na pobočce České pošty), kde např. doloží příjmy (pokud žádá o osvobození kvůli nízkým příjmům), na pobočce České pošty.
  2. Ve formě bezhotovostního příkazu
  - přímo České televizi - vyplní žádost (jejíž formulář je ke stažení na tomto odkazu na panelu vpravo a zašle ji na adresu Česká televize - televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4.
  - přímo Českému rozhlasu - vyplní žádost (jejíž formulář je ke stažení na tomto odkazu a zašle ji na adresu Český rozhlas, Útvar rozhlasových poplatků, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99.

  i) slevy zemního plynu
  Pro držitele průkazu ZTP/P nabízí společnost RWE slevu za odebraný zemní plyn ve výši 20 Kč/MWh (vč. DPH) dle aktuálního ceníku. Informujte se na pobočce plynárenské společnosti ve vašem kraji.

  Slevu ve výši 65 Kč/MWh (cca 0,70 Kč/m3) z ceny za komoditu bez DPH poskytuje držitelům průkazu ZTP/P (včetně osob blízkých žijících ve společné domácnosti) a seniorům nad 65 let věku společnost Pražská plynárenská, a.s.
  Společnost Elimon, a. s. poskytuje držitelům průkazů ZTP nebo ZTP/P (popř. osobě blízké žijící s držitelem průkazu ve společné domácnosti) slevu za odebraný plyn ve výši 10 Kč/MWh (bez DPH).
  Slevy na zemní plyn nejsou zaručeny závazným právním předpisem.

  j) slevy elektrické energie
  Pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a nebo osoby žijící s nimi ve společné domácnosti nabízí ČEZ slevu na odběr elektrické energie ve výši 120 Kč bez DPH ročně.
  Slevy na elektrickou energii nejsou zaručeny závazným právním předpisem.

  zpět

  Sleva na telefon


  Od 1. ledna 2007 jsou pro zdravotně postižené a sociálně slabé občany připraveny slevy na telefon. Nárok na slevu 200,- Kč mají tyto skupiny občanů:
  a) držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,
  b) držitel průkazu ZTP/P,
  c) osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o nezletilou osobu, účastník, který o ni osobně pečuje
  d) účastník, který vychovává nebo osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, a která je držitelem průkazu podle písmene a) nebo b).

  Operátoři nabízejí svým zákazníkům spadajícím do těchto skupin speciální tarify. Příspěvek je možné využít na pevnou i mobilní linku. Pokud je žadatel o zvýhodněný tarif nezletilý, má na zřízení zvýhodněného tarifu nárok osoba, která je jeho zákonným zástupcem.
  Zkontaktujte v první řadě svého operátora, jeho pracovníci vám řeknou, jaké doklady od Vás potřebují, a seznámí vás se svojí nabídkou.
  Úřad práce příspěvek nevyplácí, dostanete ho od operátora prostřednictvím slevy, ÚP hraje pouze tu roli, že vám případně vydá potřebné potvrzení.

  Poskytování slev na telefon upravuje nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby.

  Podmínky u jednotlivých operátorů:
  O2
  T-mobile
  Vodafone


  zpět

  Slevy a výhody poskytované Českými drahami


  Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů a jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu ve 2. vozové třídě za zvláštní jízdné dle platného ceníku Českých drah.

  Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají nárok na zakoupení In-karty , která je opravňuje k uplatňování 75% slevy na zákaznické jízdné.

  Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na zvláštní jízdné ještě nárok na:
  1. bezplatnou přepravu svého průvodce ve 2. vozové třídě a to i tehdy, uplatňuje-li držitel průkazu ZTP/P jiné jízdné; průvodcem nevidomého může být i vodící pes,
  2. bezplatnou přepravu jednoho vozíku pro invalidy jako cestovní zavazadlo nebo spoluzavazadlo,
  3. bezplatnou přepravu dětského kočárku jako cestovní zavazadlo nebo spoluzavazadlo, je-li držitelem průkazu ZTP/P dítě.

  Funkci průvodce držitele průkazu ZTP/P nemůže zastávat jiný držitel průkazu ZTP/P a, s výjimkou průvodce nevidomého, ani dítě mladší 10 let.

  Průvodce držitele průkazu ZTP/P zaplatí při použití 1. vozové třídy rozdíl mezi obyčejným nebo zákaznickým jízdným 1. a 2. vozové třídy podle nároku držitele průkazu ZTP/P. Pokud je sám držitelem In-karty, zaplatí rozdíl mezi zákaznickým jízdným 1. a 2. vozové třídy. Vodící pes nevidomého se přepraví bezplatně i v 1. vozové třídě.

  Při použití 2. vozové třídy vlaku SuperCity zaplatí držitel průkazu ZTP, ZTP/P zvláštní jízdné dle ceníku ČD, při použití 1. vozové třídy obyčejné jízdné SuperCity dle ceníku ČD. Průvodce držitele průkazu ZTP/P je povinen zaplatit při použití vlaku SC v 1. a 2. vozové třídě cenu místenky SC dle ceníku ČD.

  Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají nárok na zakoupení jízdního dokladu (jízdenky) ve vlaku i při nástupu v "obsazené" stanici bez manipulační přirážky. Jízdenku lze tedy zakoupit u průvodčího za hotové i "předplacenou" In - kartou.
  U vlaků kategorie SC s povinnou rezervací místa tuto službu pochopitelně využít nelze.

  zpět

  Zvláštní jízdné pro rodiče zdravotně postižených dětí

  Dle přílohy č. 3 Výměru Ministerstva financí č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, mají na zvláštní jízdné ve výši 50 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem nárok rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci k návštěvě dětí zdravotně postižených, které jsou dlouhodobě (déle než 3 měsíce) nebo trvale umístěny ve zdravotnickém, školském nebo sociálním zařízení. Rodiči (nebo opatrovníkovi) je v zařízení vystaven průkaz, kterým nárok na zlevněné jízdné prokazuje. Držitel průkazu (rodič, opatrovník) je odbaven za zlevněné jízdné při jízdě do ústavu; při jízdě z ústavu jen za podmínky, že je uskutečnění návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteční jízda musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě.

  Výše zvláštního jízdného činí 50% plného (obyčejného) jízdného v případě zakoupení zpáteční jízdenky, na jednotlivé jízdy činí výše zvláštního jízdného 25% plného jízdného.

  zpět