INFORMAČNÍ PORTÁL

Křižovatka informací, kontaktů a šancí pro vás
 


ÚvodPříspěvky a důchodySlužbyPomůckyVzděláváníPracovní uplatněníBariéryOrganizaceVolný časPraktické informace a formuláře

Informace:Kontakty:verze pro tisk

Školská poradenská zařízení


Pedagogicko-psychologická poradna


Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje bezplatné poradenství žákům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Služeb poradny lze využít buď ambulantně (docházením do poradny) nebo při návštěvě pracovníků poradny ve škole nebo školském zařízení.

Kontakty na pedagogicko-psychologické poradny naleznete ZDE.

Náplň práce pedagogicko-psychologické poradny
Komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická diagnostika:
Zjišťování předpokladů pro školní docházku, skupinová a individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika školní zralosti.
Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního věku z důvodů nerovnoměrného vývoje.
Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního věku, žáků základních škol a žáků středních škol s problémy v adaptaci a s výchovnými problémy, včetně specifických poruch chování.
Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků základních škol a žáků středních škol s výukovými problémy, včetně specifických poruch učení, a žáků neprospívajících.
Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika jako podklad:
a) pro integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování nebo pro specializovanou péči v rozsahu integrace,
b) pro návrhy na zařazování a přeřazování žáků se specifickými poruchami učení a chování do škol, tříd, oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro tyto žáky.
Skupinová a individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika jako podklad pro pomoc žákům základních škol a žákům středních škol v případech komplikací při volbě další školy či povolání.
Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků středních škol jako podklad pro pomoc při reorientaci a přestupu na jinou střední školu.
Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků základních škol a žáků středních škol s osobnostními nebo sociálně-vztahovými problémy.
Diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu nápravných programů.
Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika mimořádného nadání žáků.

Psychologická a speciálně pedagogická intervence:
Poradenská intervence (včetně telefonické) u dětí předškolního věku, žáků základních škol a žáků středních škol, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků v životní krizi či nouzi a individuální pomoc těmto jedincům při zpracování krize v případech problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka.
Individuální práce s dětmi předškolního věku s nerovnoměrným vývojem, s obtížemi v adaptaci apod.
Základní individuální a skupinová reedukace žáků se specifickými poruchami učení, jejichž problémy vyžadují odborně mimořádně náročnou speciálně pedagogickou péči.
Individuální práce se žáky základních škol a žáky středních škol s obtížemi v adaptaci, s osobnostními, sociálně-vztahovými a podobnými problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
Kariérové poradenství pro žáky základních a středních škol a studenty vyšších odborných škol (individuální a skupinové).
Poradenské nebo terapeutické vedení rodin s dítětem nebo žákem (v případech problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka).
Poradenské konzultace a krátkodobé poradenské vedení zákonných zástupců dětí předškolního věku a žáků základních škol (popřípadě i žáků středních škol), kterým je poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a intervenční péče poradny.
Poradenské konzultace a doporučení pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím děti a žáky, kterým je poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a intervenční péče poradny (tzv. intervence ve škole pro žáky).

Informační a metodická činnost. Příprava podkladů pro vzdělávací opatření, dokumentace apod.:
Metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodiků prevence v základních a středních školách.
Příprava podkladů
a) pro integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování do základních a středních škol,
b) pro zařazení žáků se specifickými poruchami učení a chování do škol, tříd, oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro tyto žáky.
Při přípravě zpráv v případech, kdy je žák v péči odborného lékaře nebo klinického psychologa, školské poradenské zařízení vychází z klinické diagnosy a léčebných opatření odborného lékaře nebo klinického psychologa, který tuto péči žákovi poskytuje, pokud tyto podklady zákonný zástupce nebo žák školskému poradenskému zařízení předá.
Poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům v oblasti péče o děti předškolního věku, žáky základních škol a žáky středních škol, jejichž školní vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost.
Poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům základních a středních škol v souvislosti s integrací žáků se zdravotním postižením a s vytvářením a naplňováním individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky.
Zpracování zpráv o žácích pro zákonné zástupce, školy a další instituce v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
Vedení dokumentace, vedení evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol.
Spolupráce se středisky výchovné péče při poskytování standardních služeb pro žáky se specifickými poruchami chování a s rizikem vzniku sociálně patologických jevů, pro jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky, kteří je vzdělávají.

zpět

Speciálně pedagogické centrum


Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenské služby při výchově a vzdělávání žáků se zdravotním postižením, popř. zdravotním znevýhodněním. Centrum může být specializováno na jeden nebo více druhů zdravotního postižení. Služeb centra lze využít buď ambulantně (docházením do centra) nebo při návštěvě pracovníků centra ve škole nebo školském zařízení, popř. v rodinách nebo v zařízeních pečujících o žáky se zdravotním postižením.

Kontakty na speciálně pedagogická centra naleznete ZDE.

Náplň práce speciálně pedagogického centra
Obecné činnosti
Vyhledávání žáků se zdravotním postižením.
Komplexní diagnostika žáka (speciálně pedagogická a psychologická).
Tvorba plánu péče o žáka (strategie komplexní podpory žáka, pedagogicko-psychologické vedení apod.).
Přímá práce s žákem (individuální a skupinová).
Včasná intervence.
Konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení.
Sociálně právní poradenství (sociální dávky, příspěvky apod.).
Krizová intervence. Metodická činnost pro zákonné zástupce, pedagogy (podpora při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu).
Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením.
Zapůjčování odborné literatury.
Zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek podle potřeb žáků.
Ucelená rehabilitace pedagogicko-psychologickými prostředky.
Pomoc při integraci žáků se zdravotním postižením do mateřských, základních a středních škol, instruktáž a úprava prostředí.
Všestranná podpora optimálního psychomotorického a sociálního vývoje žáků se zdravotním postižením v duchu tzv. ucelené rehabilitace (využívání prostředků pedagogicko psychologických, léčebných, sociálních a pracovních), tj. zajištění komplexní péče zaměřené nejen na žáka s postižením, ale na celou jeho rodinu.
Vedení dokumentace centra a příprava dokumentů pro správní řízení.
Koordinace činností s poradenskými pracovníky škol, s poradnami a středisky výchovné péče.
Zpracování návrhů k zařazení do režimu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Zpracování návrhů individuálních vzdělávacích plánů.
Tvorba, návrhy a nabídka speciálních pomůcek podle individuálních potřeb žáků.

Speciální činnosti
Obsah speciálních činností závisí na zaměření centra na jeden nebo více druhů zdravotního postižení:

SPC pro žáky s vadami řeči
speciální činnosti SPC pro žáky s vadami řeči

SPC pro žáky se zrakovým postižením
speciální činnosti SPC pro zrakově postižené

SPC pro žáky se sluchovým postižením
speciální činnosti SPC pro sluchově postižené

SPC pro žáky s tělesným postižením
speciální činnosti SPC pro tělesně postižené

SPC pro žáky s mentálním postižením
speciální činnosti SPC pro mentálně postižené

SPC pro žáky s poruchami autistického spektra
speciální činnosti SPC pro autisty

SPC pro žáky hluchoslepé
Tato centra žáky použijí speciální postupy podle typu zdravotního postižení žáka.

SPC pro žáky s více vadami
Tato centra žáky použijí speciální postupy podle typu zdravotního postižení žáka.

zpět

Poradenská zařízení při vysokých školách


Při některých vysokých školách v ČR jsou zřízena centra pro pomoc studentům se zdravotním postižením. Tato centra poskytují různé spektrum služeb zaměřených na usnadnění přístupu ke studiu pro studenty s různými druhy zdravotního postižení - např. zajištění osobní asistence (doprovody na výuku a zpět, asistence při pohybu v budově, hygienické asistence atp.), individuální úprava studijních podmínek (individuální výuka, zapisovatelské služby atp.), pomoc při zajištění ubytování.

Seznam VŠ, která mají poradenská centra pro studenty se zdravotním postižením:
ČVUT Praha: Centrum ELSA
Masarykova univerzita Brno: Středisko Teiresiás
VUT Brno: Poradenské centrum Přes bloky
Univerzita Karlova Praha: Kancelář pro studenty se speciálními potřebami a Laboratoř Carolina (pro zrakově postižené studenty)
Ostravská univerzita Ostrava: Centrum Pyramida
VŠE Praha: Středisko handicapovaných studentů
Technická univerzita Ostrava: Centrum Slunečnice
Univerzita Hradec Králové: Středisko Augustin
Univerzita Palackého Olomouc: Centrum podpory studentům se specifickými potřebami

zpět