INFORMAČNÍ PORTÁL

Křižovatka informací, kontaktů a šancí pro vás
 


ÚvodPříspěvky a důchodySlužbyPomůckyVzděláváníPracovní uplatněníBariéryOrganizaceVolný časPraktické informace a formuláře

Informace:Kontakty:verze pro tisk

Pedagogická a osobní asistence


Ve škole mohou působit jak asistenti pedagoga, tak osobní asistenti (popř. pečující osoby).

Asistent pedagoga - §7 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Asistent pedagoga poskytuje podpůrnou službu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami při vzdělávání. Asistent pedagoga vždy pracuje pod metodickým vedením pedagoga, třídního učitele nebo učitele odborných předmětů, který zodpovídá za průběh i výsledky vzdělávání. Jako asistent pedagoga může působit pouze osoba, která splňuje potřebné požadavky na vzdělání, uvedené v §20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Hlavní činnosti asistenta pedagoga

a) pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky a zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází,
b) podpora žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí,
c) pomoc žákům při výuce a při přípravě na výuku,
d) nezbytná pomoc žákům s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání.

Konkrétní náplň práce, rozsah a rozpis jednotlivých činností pro asistenta pedagoga stanoví ředitel školy na základě platných legislativních předpisů, podkladů a doporučení SPC, podmínek školy a podle skutečných potřeb žáka.

Asistent může vykonávat jednu nebo více funkcí podle následujícího vymezení:
Praktický asistent - pomoc praktického asistenta je nutná v těch případech, kdy má žákovo zdravotní postižení nepříznivý dopad na samotné vykonávání určitých praktických úkonů, které jsou potřebné v průběhu výuky. Praktický asistent vykonává úkony, které přímo nesouvisí se vzděláváním (jedná se např. o polohování žáka, nebo obsluhu žáka během individuálních přestávek), v rozsahu specifikovaném v posudku školského poradenského zařízení. Řídí se rovněž aktuální potřebou žáka.
Asistent zapisovatel - přítomnost asistenta zapisovatele je nutná v případech, kdy žák v důsledku zdravotního postižení nemůže psát (nebo píše s velkými obtížemi), ať již ručně nebo na PC. Asistent zapisovatel zapisuje dle instrukcí žáka.
Asistent předčitatel - pokud nemá žák možnost využít PC s hlasovým výstupem, může mu být přidělen asistent s funkcí předčitatele. Asistent předčitatel je nutný v případech, kdy porucha nebo postižení neumožňuje žákovi (nebo umožňuje pouze s velkými obtížemi) číst psaný text. Asistent předčitatel je osoba, která v rámci předem stanoveného rozsahu a forem pomoci předčítá text dle instrukcí žáka.
Motivující asistent - je přítomen v případech, kdy porucha nebo postižení způsobuje žákovi obtíže v oblastech koncentrace pozornosti a časové orientace, způsobuje obtíže s dokončením započaté práce apod. Motivující asistent pomáhá udržet optimální pracovní chování žáka a jeho orientaci v čase.
Asistent modifikátor - modifikuje / interpretuje text tak, aby mu žák porozuměl. Asistent modifikátor je nutný v případě, kdy narušená komunikační schopnost, porucha či postižení neumožňuje žákovi (nebo umožňuje pouze s velkými obtížemi) porozumět významu textu. Asistent modifikátor je osoba teoreticky i prakticky způsobilá v oblasti jazykové modifikace a dodržuje pravidla modifikace.
Tlumočení do znakového jazyka nebo dalších komunikačních systémů - vychází se z faktu, že neslyšící a hluchoslepí (tj. osoby, u nichž rozsah a charakter sluchového postižení neumožňuje plnohodnotnou komunikaci mluvenou řečí) mají právo zvolit si způsob komunikace v českém znakovém jazyce nebo dalších komunikačních systémech, který odpovídá jejich potřebám. Dalšími komunikačními systémy se rozumí znakovaná čeština, prstová abeceda a ostatní komunikační systémy vycházející z mluveného jazyka (vizualizace mluvené češtiny, písemný záznam mluvené řeči, Lormova abeceda, daktylografika, taktilní forma Braillova písma, taktilní odezírání a vibrační metoda Tadoma).

Práce asistenta pedagoga je financována z prostředků školy, které je asistent zaměstnancem.

Ve škole mohou působit i osobní asistenti (popř. jiné pečující osoby) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Osobní asistence je poskytována v rozsahu úkonů stanovených v §5 vyhlášky č. 505/2006 Sb., k provedení zákona o sociálních službách.

Osobní asistenti popř. pečující osoby nejsou zaměstnanci školy, asistence je vykonávána na základě smlouvy asistenta se zákonnými zástupci žáka a je hrazena z příspěvku na péči.

ZDE naleznete stručné srovnání obou typů asistence - osobní a pedagogické. Jedna osoba může plnit funkci jak osobního asistenta, tak asistenta pedagoga - v tomto případě se na financování poskytovaných služeb podílí jak škola, tak zákonný zástupce žáka.

zpět